اثرتغییر ثروت در بازار سهام بر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی(مطالعه‌ی موردی: ایرا ن1370-1386 )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشگاه تربیت مدرس

چکیده

     یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد بررسی اثر گسترش بازار سهام بر مصرف بخش خصوصی است.در تحقیقات متعددی که در این خصوص در کشورهای توسعه یافته انجام شده است، اثر معنی داری مشاهده شده است.اما درباره‌ی اثر این متغیّر در کشورهای در حال توسعه، اجماعی وجود ندارد. نظر به این‌که در چند سال اخیر بازار سهام ایران با نوسانات بسیار زیادی روبه رو بوده است، بررسی اثر ثروت بازار سهام بر مصرف بخش خصوصی از منظرسیاست‌گذاری برای مقامات اقتصادی حائز اهمیت زیادی است.
در این مقاله با استفاده از آمار فصلی دوره‌ی 1370-1386 این اثر مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاکی از یک رابطه‌ی مثبت معنی دار میان ثروت بازار سهام و مصرف بخش خصوصی در ایران است .

کلیدواژه‌ها