آزمونی جدید از رابطه بین تورم و هزینه نهایی واقعی: با استفاده از رویکرد ARDL

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 مدرس دانشگاه علوم اقتصادی و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شناسایی و تبیین ارتباط بین تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری­های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله کوششی است در جهت شناسایی روابط دقیق بین تورم و هزینه نهایی واقعی که به عنوان یک متغیر جایگزین برای بخش حقیقی اقتصاددر دوره زمانی 1386-1354 به کار می­رود. روشمورد استفاده برای بررسی رابطه بین دو متغیر روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی(ARDL) پسران و همکاران (2001) می­باشد.یافته­های پژوهش بیانگر آن است که در کوتاه­مدت، هر چه هزینه نهایی واقعی کمتر باشد، تورم افزایش پیدا می­کند. به عبارت در کوتاه­مدت دیگر بین این دو متغیر رابطه عکس وجود دارد. اما در بلندمدت رابطه بین این دو متغیر مثبت بوده و با افزایش هزینه نهایی واقعی، تورم نیز افزایش پیدا می­کند. هم­چنین سرعت تعدیلمتغیرها نشان­دهنده این است که در هر دوره حدود 65 درصد از اختلاف بین مقادیر تورم و هزینه نهایی واقعی در دوره قبل برطرف می­شود. هم­چنین کشش و حساسیت هزینه نهایی واقعی به تورم در کوتاه مدت نسبت به بلندمدت بیشتر می­باشد و از ضریبی برابر با 313/0 برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها