آیا مشکل ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران وجود دارد؟

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل مشکل ناسازگاری زمانی بین نرخ رو به رشد بیکاری و تورم در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور سعی شده تا اعتبار مدل بارو و گوردون را در زمینه ناسازگاری زمانی بوسیله مدل فضا – حالت و فیلتر کالمن برای دوره زمانی 1389 – 1350 سنجیده شود. بر این اساس در این تحقیق اثرات بلند مدت ناسازگاری زمانی، به وسیله آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی بررسی شد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن به آزمون اثرات کوتاه مدت پرداخته و سپس مدل تعدیل شده بارو و گوردون با استفاده از مقید سازی مدل به منظور روند زدایی از نرخ بیکاری نایرو و تورم برآورد گردیده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع است که بیکاری و تورم در سطح ایستا نبوده و دارای ریشه واحد می باشند اما با یکبار تفاضل گیری هر دو سری ایستا می گردند. همچنین نتایج آزمون هم انباشتگی نشان دهنده این است که رفتار بلند مدت بیکاری نایرو و تورم را نیز می توان به وسیله این مدل توضیح داد که هر دو متغیر در بلند مدت دارای هم انباشتگی هستند. در ادامه نتایج مقید سازی مدل نشان دهنده این موضوع بوده که این مدل برای رابطه کوتاه مدت بین بیکاری نایرو و تورم همچنین توضیح مشکل ناسازگاری زمانی معتبر است.

کلیدواژه‌ها