بررسی عوامل تأثیر گذار بر دست کاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز

چکیده

      بی‎شک  شناسایی عوامل تأثیرگذار در دست‎کاری قیمت  به‎منظور جلوگیری از  وقوع دست‎کاری قیمت در بورس اوراق بهادار نقش مؤثری در شفافیت بازار، قیمت‎گذاری منصفانه‌ی دارایی‎های سرمایه‎ای و ارتقای کارایی بازار خواهد داشت. در این  مقاله، ابتدا با انجام آزمون‎های تسلسل و خودهم‎بستگی، وجود بازدهی غیر‎عادی (تفاوت معنی‎دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده برمبنای ریسک) در سهام130 شرکت بورس که در طی سال‎های 1382 تا انتهای 1384 در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردار بوده­اند، مورد بررسی قرار  گرفت. شرکت‎هایی که روند نوسانات قیمت آن‎‎ها تصادفی نبوده و قیمت سهم در هر مقطع دارای خودهم‎بستگی با قیمت‎های  گذشته باشند، بیان کننده‌ی بروز دست‎کاری قیمت در سهم مذکور خواهند بود. در بخش بعدی، با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری، مدلی برای پیش‎بینی دست‎کاری قیمت با استفاده از متغیّرهای شفافیت اطلاعات، نقدشوندگی سهم، اندازه‌ی شرکت (سرمایه‌ی شرکت) و نسبتP/E    طراحی گردید. در برازش مدل از داده‎های یک‎سال قبل از بروز دست‎کاری (رشد شتاب قیمت)  استفاده شد. در پایان با انجام آزمون‎های مربوطه از قبیل آزمون‌های والد، درست‎نمایی، لاندای ویلکس، کارایی مدل در پیش‎بینی دست‎کاری قیمت در بورس تهران مورد تأیید قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها