اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مارندران

چکیده

     در مورد تاثیر نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد. در این میان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بیشتر قابل توجه است. در این مقاله، اثر بی ثباتی نرخ ارز موزون واقعی بر صادرات غیر­نفتی ایران طی سال­های 1338-1383 مورد بررسی قرار می­گیرد. برای کمّی کردن بی­ثباتی نرخ ارز از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انحراف معیار میانگین متحرّک استفاده شده است. روش اقتصاد­سنجی مورد استفاده تکنیک جوهانسون-جوسیلیوس و روش خود بازگشت با وقفه­های توزیعی گسترده (ARDL) می­باشد. بر اساس یافته­های تحقیق، اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی بی­ثباتی آن بر صادرات غیر­نفتی مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها