رابطه‌ی ریسک و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان

چکیده

سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیّرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره‌ی مهم‌ترین آن‌ها به شمار می آید. در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی در ایران به منظور بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه گذاری خصوصی برآورد شده است. برای محاسبه‌ی ریسک سرمایه گذاری، از شاخص ریسک مرکب از آمار سالانه‌ی منتشره‌ی مؤسسه‌ی IBC استفاده شده است. این تحقیق، برای دوره‌ی زمانی 1363 – 1384 با استفاده از مدل خود توضیح برداری ( VAR ) به روش هم‌جمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با نرم افزار مایکروفیت انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری تأثیر معنی داری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد. به طوری که یک واحد افزایش در شاخص ریسک سرمایه گذاری ( ریسک مرکب )، به طور متوسط سرمایه گذاری خصوصی در ایران را به میزان 22/0 میلیارد ریال کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها