دوره و شماره: دوره 8.1، شماره 30، آذر 1387، صفحه 13-144 

علمی

1. رابطه‌ی ریسک و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

صفحه 13-32

عبدالمجید آهنگری؛ مسعود سعادت مهر