دوره و شماره: دوره 8.1، شماره 28، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-134