دوره و شماره: دوره 7.1، شماره 24، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-144 

علمی - پژوهشی

2. بررسی رابطه‌ی علّی مصرف انرژی ، اشتغال و تولید ناخالص داخلی (ایران طی سال های 1384-1350)

صفحه 31-58

محمد حسین حسنی صدر آبادی؛ هدیه عماد الاسلام؛ علی کاشمری


4. بررسی اثر توسعه‌ی بازار بورس بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 81-96

سید فخرالدین فخر حسینی؛ علی شهابی