دوره و شماره: دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 13-158