دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1381، صفحه 13-132 
3. مطالعة تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران

صفحه 61-80

خسرو پیرایی؛ حسین کوروش پسندیده