دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-500 

علمی - پژوهشی

1. بررسی و اندازه گیری واکنش سیاست گذار پولی به نوسانات بازار سهام در اقتصاد ایران

صفحه 13-38

10.22080/iejm.2020.14094.1592

نیما نیلفروشان؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ پرویز رستم زاده


3. تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری واقعی و نایرو در استان های کشور

صفحه 61-84

10.22080/iejm.2019.16129.1674

جواد حسین زاده؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا