دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، اسفند 1398، صفحه 13-500 
3. تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری واقعی و نایرو در استان های کشور

صفحه 61-84

10.22080/iejm.2019.16129.1674

جواد حسین زاده؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا