دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-600 
4. بودجه‌ریزی و آنتروپی در اقتصاد ایران: کاربردی از اقتصاد فیزیک

صفحه 99-129

10.22080/iejm.2020.16705.1698

ویدا دادخواه؛ علی حسین صمدی؛ افشین منتخب؛ ابراهیم هادیان


5. وضعیت فقر و منحنی سه بعد فقر در ایران

صفحه 131-163

10.22080/iejm.2020.17875.1731

سید محمد کاظم اعتماد؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


8. اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در منطقه‌ی MENA

صفحه 231-259

10.22080/iejm.2020.16282.1682

عاطفه صالحی فریدونی؛ زهرا (میلا) علمی؛ یوسف عیسی زاده روشن


10. بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار

صفحه 291-322

10.22080/iejm.2020.19282.1783

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


11. ارزیابی الگوی رفتاری سازمان اوپک بر قیمت نفتخام بر اساس تحلیل رویکرد رویدادی

صفحه 323-347

10.22080/iejm.2021.17257.1710

فریبا شاه بداغلو؛ علی اصغر اسماعیل نیا کتابی؛ آزاده محرابیان؛ رویا سیفی پور