دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392 

علمی - پژوهشی

1. بررسی نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید

صفحه 52-31

عباسعلی ابونوری؛ مهدی حنطه؛ آزیتا قربانی جاهد