اهداف و چشم انداز

این پژوهشنامه فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهیان و به اشتراک گذاری آخرین یافته ها، روش ها و پیشرفت های علمی در سطح کلان اقتصادی کشور مهیا می کند. هدف این پژوهشنامه حمایت از تبادل ایده ها و کحرکی برای تحقیق در زمینه اقتصاد کلان در جهت توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است.