اهداف و چشم انداز

این پژوهشنامه فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهیان و به اشتراک گذاری آخرین یافته ها، روش ها و پیشرفت های علمی در سطح کلان اقتصادی کشور مهیا می کند. 

محورهای مطالعاتی: کلیه مطالعات پژوهشی در زمینه اقتصاد کلان اعم از؛

·         نظریه‌ها و مدل‌های اقتصاد کلان،
·         رشد و توسعه اقتصادی،
·         سیاستهای پولی و مالی، عرضه و تقاضای پول، تورم و نقدینگی،
·         تجارت خارجی و روابط بین الملل
·         قیمت‌ها، نوسانات و ادوار تجاری
·         بازار کار، اشتغال، بیکاری، دستمزد، بهره‌وری و کارایی
·         فضای کسب و کار، بازار کار غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی
·         توزیع درآمد، فقر و نابرابری،
·         جمعیت، آموزش، سرمایه انسانی،
·         نوآوری‌های فنی، تحقیق و توسعه
·         سیاستگذاری، دولت، بازارها، نهادها،
·         منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار
·         بازارهای مالی و اقتصاد کلان
·         بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات، ساختمان، انرژی، نفت)
·         زمینه‌های اجتماعی و نهادی اقتصاد کلان
·         اقتصاد مقاومتی
·         سایر موضوعات مرتبط در حوزه اقتصاد کلان