اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زهرا میلا علمی

اقتصاد سنجی استاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

jes.journalumz.ac.ir

سردبیر

دکتر احمد جعفری صمیمی

علوم اقتصادی استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

jafarisaumz.ac.ir
01135302552

مدیر داخلی

دکتر هدی زبیری

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

h.zobeiriumz.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر حسین بزرگیان

آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

h.bozorgianumz.ac.ir
01135302677
0000-0002-1837-9763

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصاد و آمار اجتماعی استاد دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorigmail.com

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

اقتصاد اسلامی دانشیار دانشگاه پیام نور استان مازندران

esnaashari_amiriyahoo.com

دکتر علیرضا پورفرج

اقتصاد توسعه دانشیار دانشگاه مازندران

pourfarajyahoo.com

دکتر سعید راسخی

اقتصاد ریاضی استاد دانشگاه مازندران

saeed_rasekhiyahoo.com

دکتر مرتضی سامتی

اقتصاد استاد دانشگاه اصفهان

aseold.ui.ac.ir/~sameti/
sametiase.ui.ac.ir

دکتر نورالدین شریفی

برنامه ریزی اقتصادی دانشیار دانشگاه مازندران

nsharifyumz.ac.ir

دکتر قهرمان عبدلی

اقتصاد دانشیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~abdoli
abdoliut.ac.ir

دکتر غلامعلی فرجادی

توسعه اقتصادی دانشیار موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی

ensani.ir/fa/article/author/1775
g-farjadiyahoo.com

دکتر ابراهیم گرجی

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~egorji
egorjiut.ac.ir

دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی

اقتصاد اسلامی دانشیار دانشگاه مازندران

mtgilakgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محسن بهمنی اسکویی

اقتصاد دانشگاه ویسکانسین میلواکی، آمریکا

bahmaniuwm.edu

h-index: 70  

دکتر جواد صالحی اصفهانی

اقتصاد استاد دانشگاه ایالتی ویرجینیا تک آمریکا

salehivt.edu

دکتر حسن قلی‌پور فریدونی

اقتصاد دانشیار دانشگاه دولتی سیدنی غربی، استرالیا

Western Sydney University
h.fereidouniwesternsydney.edu.au

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سعید کریمی پتانلار

اقتصاد بخش عمومی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

saeedkarimi35yahoo.com

دکتر اسفندیار جهانگرد

اقتصادIT دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

jahangardatu.ac.ir

دکتر حسین عباسی نژاد

اقتصاد سنجی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

habaseiut.ac.ir

دکتر مصطفی سلیمی فر

اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

mostafaum.ac.ir

دکتر هادی قوامی

برنامه ریزی شهری - منطقه ای دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

ghavam-hyahoo.com

دکتر اسداله فرزین وش

اقتصاد پولی و مالی بین الملل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

far3invut.ac.ir

دکتر ناصر خیابانی

اقتصاد سنحی موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی

n.khiabaniimps.ac.ir

دکتر سید احمد رضا جلالی نایینی

اقتصاد کلان و رشد اقتصاد پول و سیاست های پولی موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی

ahmad-jalalihotmail.com

دکتر محمد علی فلاحی

اقتصاد بین الملل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

mfalahiyahoo.com

دکتر فاطمه بزازان

اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

fbazzazanaizahra.ac.ir

دکتر مصطفی عماد زاده

اقتصاد توسعه دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

emaziryahoo.com

دکتر زهرا کریمی

بازار کار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

zakarimiumz.ac.ir

دکتر کریم آذربایجانی

اقتصاد بین الملل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

k-azarbayjaniase.vi.ac.ir

دکتر محمد رضا لطفعلی پور

تجارت بین الملل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

lotfalipourum.ac.ir

دکتراصغر شاهمرادی

اقتصاد دانشگاه تهران

shahmoradihotmail.com

دکتر محمود هوشمند

توسعه اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

m-hoshmandfrrdowsi.um.ac.ir

دکتر عبداله طاهری

اقتصاد ریاضی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

taheriabdollahyahoo.com

دکتر کیومرث سهیلی

اقتصاد پولی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمانشاه

qsoheilyyahoo.com

دکتر احمد صباحی

صنعت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

sabahizoosyahoo.com

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد بین الملل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

taghavi2009yahoo.com

دکتر فتح اله تاری

اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

tarifathgmail.com

دکتر سید محمد رضا سید نورانی

اقتصاد بخش عمومی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

nouraniatu.ac.ir

دکتر محسن مهرآرا

اقتصاد دانشیار دانشگاه تهران

mmehraraut.ac.ir
09123809749

دکترابراهیم هادیان

اقتصاد دانشیار دانشگاه شیراز

ehadianrose.shirazu.ac.ir