انتخاب نشریه اقتصاد کلان به عنوان مجله برتر دانشگاه مازندران

انتخاب نشریه اقتصاد کلان به عنوان مجله برتر دانشگاه مازندران

در سال پژوهشی 1397 نشریه وزین اقتصاد کلان با مدیر مسئولی چناب آقای دکتر مهرداد مدهوشی، سردبیری جناب آقای دکتر احمد جعفری صمیمی،مدیریت داخلی آقای جواد جوادی و به کمک هیات تحریریه توانمند به عنوان مجله برتر دانشگاه مازندران انتخاب شد. در مراسم هفته پژوهش که در سوم دی ماه 1397 در دانشگاه مازندران برگزار شد سرپرست دانشگاه مازندران جناب آقای دکتر یحیی طالبی رستمی و معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر محمد حسین فاطمی از سردبیر این نشریه جناب آقای دکتر احمد جعفری صمیمی تقدیر و تشکر به عمل آوردند