پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه پرداخت سایت نشریه

به اطلاع می رساند از تاریخ 1397/10/06 پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه پرداخت سایت نشریه امکان پذیر می باشد.