نویسنده = محمدنبی شهیکی تاش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی مصرف خانوارهای شهری ایرانی در چارچوب رویکرد سنجش کشش های مارشالی، هیکس و آلن

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-100

حبیب الله سالارزهی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ ابراهیم انوری