بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثمری، هانیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا

ج

چ

  • چراتیان، ایمان [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

A

&

  • ‌آشتاب، علی [1] کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)