داوران

1 دکتر اسمعیل ابونوری استاد  دانشگاه سمنان
2 دکتر ابوالقاسم اثنی عشری دانشیار دانشگاه پیام نور
3 دکتر محمد حسین احسان فر استادیار دانشگاه پیام نور
4 دکتر محمدعلی احسانی دانشیار دانشگاه مازندران
5 دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
6 دکتر حسن اسدپور استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
7 دکتر سید پیمان اسدی    دانشگاه مازندران
8 دکتر کریم اسلاملوییان دانشیار دانشگاه شیراز
9 دکتر بیت الله اکبری مقدم دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی قزوین
10 دکتر حمید امیرنژاد دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
11 دکتر دکتر میثم امیری استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
12 دکتر ابراهیم انواری دانشیار  دانشگاه شهید چمران اهواز
13 دکتر حجت ایزدخواستی استادیار  دانشگاه شهید بهشتی
14 دکتر مجید آقایی دانشیار دانشگاه مازندران
15 آقای صادق بافنده ایمان دوست استاد  دانشگاه پیام نور مشهد
16 دکتر روزبه بالونژادنوری استادیار  پژوهشکده امور اقتصادی
17 دکتر فاطمه بزازان دانشیار  دانشگاه الزهرا
18 دکتر داود بهبودی استاد عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تبریز
19 دکتر دکتر حمید پاداش‌زیوه استادیار  دانشگاه تهران
20 دکتر سهیلا پروین استاد عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
21 دکتر علیرضا  پورفرج دانشیار دانشگاه مازندران
22 دکتر  مصیب پهلوانی دانشیار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
23 دکتر فتح اله  تاری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
24 دکتر وحید تقی نژادعمران دانشیار  دانشگاه مازندران
25 دکتر محبوبه جعفری استادیار دانشگاه شیراز
26 دکتر احمد جعفری صمیمی استاد دانشگاه مازندران
27 دکتر اسفندیار جهانگرد دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
28 دکتر امیر حبیب دوست   دانشگاه مازندران
29 دکتر مرتضی حسن شاهی استادیار  دانشگاه ارسنجان
30 دکتر جعفر حقیقت استاد  دانشگاه تبریز
31 دکتر حسن حیدری استاد  دانشگاه ارومیه
32 دکتر مهدی خداپرست مشهدی دانشیار  دانشگاه فردوسی مشهد
33 دکتر ناصر خیابانی دانشیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
34 دکتر یداله دادگر استاد شهید بهشتی
35 دکتر سعید راسخی استاد دانشگاه مازندران
36 دکتر تیمور رحمانی دانشیار  دانشگاه تهران
37 دکتر سید محمدجواد رزمی دانشیار  دانشگاه فردوسی مشهد
38 دکتر مهدیه رضا قلی زاده استادیار دانشگاه مازندران
39 دکتر محسن رنانی استاد استاد اقتصاد، دانشگاه اصفهان
40 دکتر رضا رنجپور دانشیار  دانشگاه تبریز
41 دکتر مهدی زاهد غروی استادیار  دانشگاه آیت ا... بروجردی
42 دکتر هدی زبیری استادیار  دانشگاه مازندران
43 دکتر شهریار زروکی دانشیار  دانشگاه مازندران
44 دکتر علی اصغر سالم دانشیار  دانشگاه علامه طباطبایی
45 دکتر رحمان سعادت استادیار  دانشگاه سمنان
46 دکتر پروانه سلاطین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
47 دکتر مصطفی سلیمی فر استاد دانشگاه فردوسی مشهد
48 دکتر کیومرث سهیلی دانشیار دانشگاه رازی
49 دکتر سید محمد رضا سید نورانی استاد  دانشگاه علامه طباطبایی
50 دکتر عباس  شاکری استاد  دانشگاه علامه طباطبایی
51 دکتر ابوالفضل شاه آبادی استاد دانشگاه الزهرا
52 دکتر نورالدین  شریفی دانشیار دانشگاه مازندران
53 دکتر مهدی شهرازی استادیار  دانشگاه گلستان
54 دکتر نرگس صالح نیا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
55 دکتر مجید صامتی استاد دانشگاه اصفهان
56 دکتر احمد صباحی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
57 دکتر اسماعیل صفرزاده استادیار  دانشگاه الزهرا
58 دکتر عبداله طاهری    دانشگاه علامه طباطبایی
59 دکتر دکتر امیر منصور طهرانچیان استاد  دانشگاه مازندران
60 دکتر حسین عباسی نژاد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
61 دکتر مهنوش عبدالله میلانی دانشیار  دانشگاه علامه طباطبایی
62 دکتر قهرمان عبدلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
63 دکتر محمد عبدی سیّدکلایی استادیار  دانشگاه مازندران
64 دکتر علیرضا عرفانی دانشیار  دانشگاه سمنان
65 دکتر زهرا (میلا) علمی استاد دانشگاه مازندران
66 دکتر مصطفی  عماد زاده استاد دانشگاه اصفهان
67 دکتر یوسف عیسی زاده روشن استادیار دانشگاه مازندران
68 دکتر اسداله فرزین وش استاد دانشگاه تهران
69 دکتر سامان قادری استادیار  دانشگاه کردستان
70 دکتر علیرضا کازرونی استاد دانشگاه تبریز
71 دکتر سعید کریمی پتانلار دانشیار  دانشگاه مازندران
72 دکتر زهرا کریمی موغاری دانشیار  دانشگاه مازندران
73 دکتر محمد تقی  گیلک حکیم آبادی دانشیار دانشگاه مازندران
74 دکتر محمد لشگری دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد
75 دکتر محمد رضا  لطفعلی پور استاد دانشگاه فردوسی مشهد
76 دکتر محمد علی متفکر آزاد استاد دانشگاه تبریز
77 دکتر محمود متوسلی استاد دانشگاه تهران
78 دکتر سید مجتبی مجاوریان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
79 دکتر یوسف محنت فر دانشیار دانشگاه مازندران
80 دکتر مجید مداح دانشیار دانشگاه سمنان
81 دکتر امیر حسین مزینی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
82 دکتر محمود مشهدی احمد استادیار دانشگاه تهران
83 دکتر جلال منتظری  استادیار  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
84 دکتر محسن مهرآرا استاد دانشگاه تهران
85 دکتر نادر مهرگان استاد  دانشگاه بوعلی سینا
86 دکتر مانی موتمنی دانشیار دانشگاه مازندران
87 دکتر یونس نادمی استادیار دانشگاه آیت‌الله بروجردی
88 دکتر ابراهیم هادیان دانشیار دانشگاه شیراز
89 دکتر محمود هوشمند استاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد
90 دکتر کاظم یاوری استاد دانشگاه یزد
91 دکتر مهدی یزدانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی