نویسنده = پرویز سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-6

پرویز سعیدی