شناسایی عوامل مؤثر برسهم اشتغال در بخش خدمات و زیربخش‌های آن(مورد مطالعه‌: ایران)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

براساس مبانی نظری، افزایش درآمد سرانه و رشد بالاتر بهره وری نیروی کار در بخش کالایی(صنعت وکشاورزی)نسبت به بخش خدمات دو عامل اصلی مؤثر بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات هستند . وعوامل فرعی دیگری نیز که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات مؤثر هستند عبارتند از : رشد شهرنشینی ، افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار، نسبت جمعیت زیر چهارده سال به کل جمعیت ،نسبت جمعیت بالای 65سال به کل جمعیت و... . در این مقاله با استفاده از آمارهای سری زمانی متغیّرهای مذکور در طی سال‌های 1360تا1383 به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات در ایران هستیم . برای این منظور با استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی ، عوامل مؤثر برسهم اشتغال در کل بخش خدمات ایران و چهار زیر بخش خدمات، شامل زیر بخش: تجاری ،کسب وکار، حمل ونقل -انبارداری و ارتباطات وخدمات عمومی و اجتماعی شناسایی شدند.نتایج به‌دست آمده نشان می دهد که مهم‌ترین عامل افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات ایران رشد شهرنشینی بوده است و دو عامل مهم دیگر یعنی «درآمد سرانه» و «شکاف بهره وری نیروی کار در بخش کالایی وخدمات» در اولویت بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها