برآورد و مقایسه تابع تقاضا و کشش کالاهای مصرفی در گروه‌های کم درآمد و با درآمد بالا در مناطق شهری (کاربرد داده‌های ادغام شده در سیستم تقاضای تقریباً ایده آل)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 داشجو

3 دانشجو

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق برآورد تابع تقاضا با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویای خطی و روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1386-1361 و هفت گروه درآمدی به عنوان مقطع و بررسی رفتار خانوارها از طریق محاسبه کشش‌های خودی و غیرخودی قیمتی و کشش درآمدی در گروه‌های کم و با درآمد بالا در مناطق شهری ایران است. برای این منظور به بررسی پنج آزمون اصلی شامل، فرضیه همگنی، فرضیه تقارن، قانون تقاضا، ضروری بودن گروه خوراک و یکسانی کشش غیرخودی در گروه‌های مختلف درآمدی پرداخته شد. نتایج آزمون همگنی نشان داد که مصرف­کنندگان گروه کم درآمد در مصرف گروه‌‌های کالایی دچار توهم پولی هستند و به درآمد واقعی حساسیت ندارند. مصرف­کنندگان گروه با درآمد بالا نیز در مورد گروه­ خوراک و متفرقه به درآمد واقعی خود توجه ندارند اما در مورد گروه پوشاک و مسکن به درآمد واقعی خود توجه دارند. آزمون تقارن، عدم تقارن در الگوی مصرف را نشان می­دهد. بررسی قانون تقاضا نشان داد که کشش­های خود قیمتی برای تمامی‌ گروه‌‌ها  منفی است. نتایج محاسبه کشش درآمدی نشان می‌دهد که در گروه کم درآمد گروه خوراک و مسکن ضروری و گروه متفرقه و پوشاک لوکس هستند. در حالی که برای گروه با درآمد بالا، گروه بهداشت و تفریح و تحصیل از بقیه گروه­های کالایی ضروری­­تر است و پس از آن سه گروه خوراک، پوشاک و مسکن قرار دارند و گروه کالایی متفرقه لوکس است. بررسی کشش قیمتی غیر خودی نشان می‌دهد جانشینی و مکملی برای گروه‌های کالایی یکسان از گروه‌های مختلف درآمدی، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of consumer demand function in low and high-income classes in Iran urban areas: An application of pooled data approach in AID system

چکیده [English]

This article aimes to estimate consumer demand function using Dynamic Linear Almost Ideal Demand System and Seemingly Unrelated Regression (SUR) method in 1982-2007 period. Seven income classes of urban areas in Iran are selected as cross-sections and then using the estimated own-price and cross-price elasticities, we try to compare the consumption behavior of households in the several income classes under consideration. To undertake this task, several hypotheses includeding homogeneity and symmetry hypothese are tested. Results show that the consumers in low-income class face with money illusion, meaning that they are insensitive to their real income. Again, high-income class consumers are not sensible to their real incomes when food and miscellaneous goods are under investigation, while this is not the case when they consume clothing and housing goods. Results also confirm the assymmetry hypothesis in the consumer behavior. The examination of demand-law hypothesis show negative own- price elasticities in all commodity groups, as is expected. Results of estimation of income elasticities indicate that food and housing groups are essential but miscellaneous and clothing groups are luxury, when the low-income group is under consideration. For high-income group, hygienic commodities, found to be more essential than all of the other commodity groups are. Moreover, survey of cross-price elasticities show that for the same commodity groups, substitute and supplementary properties are different in various income groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almost Ideal Demand
  • Seemingly Unrelated Regression
  • Pooled data
  • Iran urban areas
Abrishami, H. & M. Mehrara, (1997),"Model of consumer demand and analysis of changes in household consumption basket in 1965-1993 periods, Journal of Business Research, N3.
Abrishami, H. & M. Mehrara, (2002), "Applied econometrics (new approach)", Tehran University Press.
Ashraf zade, HR. & N. Mehregan, (2009), "Panel data econometrics", Cooperative Research Institute of Tehran University, first print.
Barnett, W.A. and Seck, O. (2008), “Rotterdam model versus Almost Ideal Demand system: Will the best specification please stand up?”, Journal of applied econometrics 23:699-724.
Blanciforti, L. and Green, R. (1983), “An Almost Ideal Demand System Incorporating Habits”, Review of Economics and Statistics, 65, PP. 511-515.
Central Bank of Iran, Department of National Accounts, 1959-2007.
Central Bank of Iran, Summary of economic developments, 1989-2007.
Chalfant, J.A. and Alston, J.M. (1988), “Accounting for changes in tastes”, Journal of political economy 96, PP. 391-410.
Damodar N. Gujarati, (2004), “BASIC ECONOMETRICS”, the McGraw−Hill Companies, 4th Edtion.
Deaton, A. (1978), “Specification and testing in applied demand analysis”, The Economic Journal 88, PP 524-536.
Deaton, A.S. (1974), “ The Analysis of Consumer Demand in the United Kingdom 1900-1970”, Econometrica 42.
Deaton, A.S. and Muellbur, J. (1980), “An Almost Ideal Demand System”, American Economic Review, 70(3).
Deaton, A.S. and Muellbur, J. (1980), “Economics and Consumer Behavior”, Cambridge University Press.
Godarzi, M, S.A. Mortazavi & G.R. Peykani, (2007), “survey of major groups of consumer goods and food demand in urban areas in Iran using a two-stage budgeting model”, Journal of Agricultural and Development Economics, N57, pp131-159.
Haden, K. (1990), “the Demand for Cigarettes in Japan”, America Journal of Agricultural Economics, 72, PP. 446-450.
Heidari, KH. & F. Khodadad kasha," The role of subsidized food items in rural and urban consumption basket", Journal of Business Research, N32, pp 41-54.
Jilaei Eghdam, J, “Analyze of the behavior of consumption in urban areas in Isfahan province with apllied of almost ideal system”, Master Thesis, University of Isfahan.
Levin, A. and Lin, C.F. (1992),“Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, University of California, San Diego, Discussion Paper, no 92-93.
Mohammad zade, P, (2004), “Compare consumer allocation models AIDS and CBS in Iran economy”, Journal of Economic Research, University of Tehran, N 68.
Oberhofer, W. and Kementa, J. (1974), “A General Procedure for Obtaining Maximum Likelihood Estimation in Generalized Regression Models”, Econometrica, 42, PP. 579-590.
Oh, K.Y. and Macdoland, M. (1996), “PPP and Unit Root Test Using Panel Data”, Journal of International Money & Finance, 15, 3, PP. 405-418.
Pesaran, H.M (2003),“A Simple Panel Unit Root Test in Presence of Cross Section Dependence”, Miemo, University of Southern California.
Pollak, R.A. (1970), “Habit Formation and Dynamic Demand Function”, the Journal of Political Economy, 78(4), PP. 745-763.
Ranjbar, H, A. Shahrivar & A. KHorramroz, (2009), “Analyze of the dynamic behavior of consumption in urban areas across the country and Esfahan province: Apllied of almost ideal system in 1979-2005 periods, Journal of Business Research, N51, pp97-122.
Seddeghi, H.R., K.A. Lawler, and A.V. Katos, “Econometrics: A Practical Approach”, Sunderland University, U.K, 2000.
Shakibaei, A. & others, (2006), “Estimation elasticities of health care demand using Almost Ideal Demand System”, Journal of Economic Research of Iran, N27, pp 199-230.
Statistical Center of Iran, Statistical Yearbook, 1983-2007.
Wadud, M.A. (2006), “An Analysis of Meat Demand in Bangladesh Using the Almost Ideal Demand System”, The Empirical Economics Letter, 5(1).