تاثیر ساختار بودجه ای دولت بر تامین مالی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (فرضیه بانکهای غیرکارا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از مهمترین منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی ، اعتبارات پرداخت شده به این بخش از مسیر سیستم بانکی می باشد . طبق ادبیات اقتصادی کمیت و کیفیت بودجه دولت می تواند اثرات دوگانه ای بر عملکرد بانکها از لحاظ اعتباردهی به بخش خصوصی در پی داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی ماهیت و شدت اثرات ساختار بودجه ای دولت از دو مسیر سهم هزینه های دولتی در اقتصاد و سهم تامین مالی هزینه های دولت از اعتبارت سیستم بانکی بر اعتبارات پرداخت شده به بخش خصوصی در ایران می باشد . به این منظور ، با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 1350 تا 1388 و با روش تکنیک هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس ، سعی در شناخت نقش تجربی دولت در این فاصله زمانی بر اندازه تامین مالی بیرونی بنگاهها در ایران شده است . نتایج تجربی حاکی از آن است که هم افزایش سهم هزینه های دولتی و هم افزایش تامین مالی دولت از سیستم بانکی ، بر اعتبارات پرداخت شده به بخش خصوصی در ایران تاثیرمنفی داشته است . این حالت با فرضیه «بانکهای غیرکارا» در ایران سازگار می باشد. نتایج مدل تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که تامین مالی هزینه های دولت از مسیر سیستم بانکی در مقایسه با شاخص دیگر یعنی سهم هزینه های دولتی در اقتصاد باعث خروج سریعتر منابع از دسترس بخش خصوصی در ایران می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Budget Structure on Private Credit in Iran (Lazy Banks View)

چکیده [English]

One of the main sources of private finance is private credit given through domestic banking system. Based on economic literature, government budget structure could have dual effect on bank's lending performance. The Aim of This Study is investigating the effect of budget structure through government expenditure and government borrowing from banking system on private credit in IRAN. For this purpose 1971-2009 time series data and Johansen-juselious co-integration approach has been used.
Empirical results show that both government expenditure and government borrowing lead to negative effects on private credit. These results are more consistent with the "lazy bank" view in IRAN. ECM results also show that budget financing through domestic banking system comparing with government expenditure, cause quickly crowding out of credit from private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private finance
  • Government budget structure
  • Banking system
  • Johansen-Juselius Co-Integration
  • Iran
-         Ardagana, S., Caselli, F., and Lane, T., (2007), “Fiscal Discipline and the Cost of Public Debt Service: Some Estimates for OECD Countries”, The B.E. Journal of Macroeconomics. Vol.7, Art. 28.
-        Benetriades, P. O. & Luintel, K. B.(1996), “Financial Development , Economic Growth and Banking Sector Controls: Evidence From India”, Economic Journal 106, 359-374
-        Blanchard, O. (2007), “Crowding Out, Entry in The New Palgrave Dictionary of Economics” , Second Edition, Edited by S. Durlauf and L. Blume
-        Boyd, J. & Levine, R. & Smith, B.(2001), “ The Impact of Inflation on Financial Sector Performance”, Journal of Monetary Economics.47, 221-243
-        Bradley, M., (1986), “Government Spending or Deficit Financing: Which Causes Crowding Out?”, Journal of Economics and Business, Vol. 38, pp. 203-214.
-        Chinn, M.D. & Ito, H. (2006), “What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions and Interactions”, Journal of Development Economics.81, 163-192
-        Claessens, S. & Leaven, L. (2003), “Financial Development, Property Rights and Growth”, Journal of Finance. 58 , 2401-2436
-        Cooray, A. (2011), “the Role of Government In Financial Sector Development”, Economic Modelling.28(2011), 928-938
-        Demetriades, P. & Andrianova, S. (2004), “Finance and Growth , What We Know and What We Need to Know In:Goodhart C.A.E (Eds), Financial Development and Growth: Explaining the Links”, Palgrave, Mcmillan.
-        De Soto, H.(2000), “The Mystery of Capital, Why Capitalism Triumphs In The West and Fails Everywhere”, Basic Book. New York ,NY
-        Emran, M. & Farazi, S. (2009), "lazy banks? Government borrowing and private credit in developing countries", institute for international economic policy (IEEP), working paper series, 2009-09
-        Evans, P., (1985), “Do Large deficits Produce High Interest Rates?”, American Economic Review, Vol. 75, pp. 68-87.
-        Evans, P., (1987), “Do Budget Deficits raise Nominal Interest Rates? Evidence from Six Countries”, Journal of Monetary Economics, Vol. 20, pp. 281-300.
-        Faini, R. (2006), “Fiscal policy and interest rates in Europe”, Economic Policy, Vol. 21, pp. 443-489.
-        Friedman B., (2006), “Deficits and Debt in the Short and Long Run, The Macroeconomics of Fiscal Policy”, edited by R. Kopcke, G. Tootell, and R. Triest, Cambridge, MA, MIT Press.
-        Gale, W., and Orszag, P., (2004), “Budget Deficits, National Saving, and Interest Rates”, Brooking Papers on Economic Activity, Vol. 2, pp. 101-210.
-        Gerschenkron, A. (1962), “Economic Backwardness in Historical Perspective”, Harvard University Press, Cambridge, Ma
-        Hauner, D. (2009), “Public Debt and Financial Development”, Journal of Development Economics, 88(1), 171-183
-        Kornai, J. (1979), “Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems”, Econometrica (47), 801-819
-        Laporta , R. & Lopez De-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002), “Government Ownership of Banks”, Journal of Finance, 57, 265-301
-        Lewis, A. (1950), “The Principles of Economic Planning”, Allen & Unwin. London
-        Reinhart, C. M. & Sack, B.(2000), “The Economic Consequences of Disappearing Government Debt”,  Brooking Papers on Economic Activity.2, 163-220
-        Shleifer. A. & Vishny, R.(1994), “Politicians And Firms”, Quarterly Journal of Economics. 109, 995-1025
-        World Bank, IMF. (2001), “Developing Government Bond Markets”, a Handbook , Washington DC.
-        Worldbank, WDI (2010)
-        http://tsd.cbi.ir