ترجیحات نامتقارن مسئولین پولی و رفتار تورم- بیکاری در ایران: رویکرد نظریه بازی ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رفتار تورم و بیکاری در ایران طی فصل دوم 1384 الی فصل سوم 1390 می پردازد. از یک الگو که امکان آزمون وجود ترجیحات نامتقارن برای بانک مرکزی را فراهم می سازد استفاده می گردد. الگو می تواند پیش بینی الگوهای بارو-گوردون و کوکرمن-گرلاچ را برای رفتار تورم و بیکاری در ایران آزمون نماید. در قسمت تجربی، ابتدا واریانس شرطی بیکاری از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی رگرسیون خود همبسته تعمیم یافته (GARCH) بدست آمده و سپس الگوهای مرتبط توسط روش حداکثر درستنمایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بانک مرکزی ایران دارای رفتار نامتقارن نسبت به انحراف نرخ بیکاری از نرخ بیکاری هدف می باشد. بنابراین، مسئولین پولی اهمیت بیشتری به انحراف مثبت بیکاری از نرخ هدف بیکاری در مقایسه با انحراف منفی بیکاری از نرخ هدف می دهند. یافته ها نشان می دهد که رفتار تورم در ایران توسط الگوی عمومی تئوری بازی قابل توضیح است. از آنجا که واریانس شرطی بیکاری در توضیح رفتار تورم نقش مهمی ایفا می کند توصیه می شود که برای جلوگیری از تغییرات تورم، سیاستگزاران با اتخاذ سیاست های مناسب عوامل نوسان زا در بازار کار را بر طرف سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Preferences of Monetary Authorities and Inflation-Unemployment Behavior in Iran: A Game Theoretic Approach

چکیده [English]

This paper examines for the behavior of inflation and unemployment in Iran for the period 2005-2011. More specifically, we use a general game-theoretic model with asymmetric preferences developed by Ruge-Murcia (2003). The general model allows us to examine the predictions of the Barro-Gordon and Cukierman-Gerlach models regarding inflation-unemployment behavior in Iran. We apply GARCH model to estimate conditional variance of  unemployment. The model is estimated by maximum  likelihood method. Our results reject the prediction of Barro–Gordon model and support the Cukierman’s prediction regarding inflation behavior in Iran. Moreover, the estimation results confirm the asymmetric behavior of the central bank in Iran. In other words, our finding shows that monetary authorities are more concerned with positive deviation of unemployment from its natural rate than its negative deviation. Moreover, we find that conditional variance of  unemployment is an important determinant of inflation rate in Iran. It implies that the policymakers in Iran might avoid further inflation by preventing fluctuations in labor market.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game Theory
  • Inflation-Unemployment Behavior
  • Asymmetric Preferences
  • Monetary Policy Game
  • Iran
Akgiray, V. (1989). Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts. Journal of Business, 62, 55-80.
Barro, R., &  Gordon. D. (1983). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural  Rate Model. Journal of Political Economy,  91,  589–610.
Berlemann, M. (2005). Time Inconsistency of Monetary Policy: Empirical Evidence from Polls. Public Choice, 125, 1–15.
Bollerslev, T. (1986). Generalised  Autoregressive  Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-328.
Canavese, A. J. (1982). The Structuralist Explanation in the Theory of Inflation. World Development. 10, 523-529
Cukierman, A., & Gerlach, S. (2003).The Inflation Bias Revisited: Theory and some International Evidence. The Manchester School , 71, 541-565.
Ebrahimi, M., & Souri, A. (2007). The Releationship between Inflation and Uncertainty of Inflation in Iran. Science and Development. 18, 111-126. (In Persian)
Friedman, M.,  Schwartz, A. J. (1963). A Monetary History of the United States 1867–1960. Princeton University Press.
Gerlach, S. (2000). Asymmetric Policy Reactions and Inflation. Bank for International Settlements, Mimeo.
Gordon, R. J. (1988), Macroeconomics: Theory and Policy, 2nd ed., McGraw-Hill.
Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. Fifth Edition, New York:  New York University.
Ireland, P. N. (1999). Does the Time-Consistency Problem Explain the Behavior of Inflation in the United States?".  Journal of Monetary Economics,  44, 279–292.
 Kazeroni, A., &  Asghari, B. (2002). Testing Inflation Model in Iran. Iranian Journal of Trade Studies. 23, 97-139. (In Persian).
Kydland, F. & Prescott, E. (1977). Rules rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans.  Journal of Political Economy,  85, 473–490.
Mohammadi, T., & Taleblou, R. (2010). Daynamics of Inflation and Inflation Uncertainty Using ARFIMA-GARCH Model. Economic Research Review Quarterly. 10, 137-170. (In Persian)
Nasr Isfahani, R., & Yavari, K. (2003). The Effects of Nominal and Real Variables on Inflation in Iran. Quarterly Iranian Economic Research, 16, 69-99. (In Persian)
Neuenkirch, M., & Tillmann, P. (2014). Inflation Targeting, Credibility, and Non-linear Taylor Rules. Journal of International Money and Finance, 41,30-45.
Romer, D. (2012), Advanced Macroeconomics, 4th edition. McGraw-Hill, Irwin.
 Ruge-Murcia, F. J. (2003). Does the Barro–Gordon  Model Explain the Behavior of US Inflation? A Reexamination of the Empirical Evidence. Journal of Monetary Economics, 50, 1375–1390.
Ruge-Murcia, F. J. (2004). The Inflation Bias when the Central Banker Targets the Natural Rate of Unemployment. European Economic Review, 48, 91–107.
 
Sachsidaa, A., & Angelo Divinob, J., & Cajueiroc, D. O.  (2011). Inflation, unemployment, and the time consistency of the US monetary policy. Structural Change and Economic Dynamics, 22 , 173–179.
Staiger, D., & Stock, J. H., &  Watson, M. W. (1997). The NAIRU, Unemployment and Monetary policy. Journal of Economic Perspectives, 11, 33–49.
Tashkini, A. (2007). Does Uncertainty of Inflation Change with Level of Inflation?. Tahghighat-E-Eghtesadi.73, 193-210. (In Persian)
Taylor, J. B. (1997). Comment. In: Romer, C.D., Romer, D.H. (Eds.), Reducing Inflation: Motivation and Strategy, University of Chicago Press, Chicago, pp. 276-280.
 Weiner, S. E. (1993). The Natural Rate and Inflationary Pressures. Economic Review of the Federal Reserve Bank of Kansas City , 79, 5–9.