انحراف از مسیر تعادلی نرخ حقیقی ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد انشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

   با توجه به تحوّلات نظام ارزی ایران طی سال های گذشته و تأثیراتی که این تحوّلات در ایجاد انحراف از مسیر تعادلی نرخ ارز واقعی فراهم کرده است ، شناخت مسأله‌ی انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و تأثیر آن بر متغیر های کلان اقتصادی ،می تواند راهکاری در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد که از آن برای برنامه ریزی های اقتصادی استفاده کنند. در این مقاله سعی شده است بعد ازنشان دادن وجود انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با استفاده از تعاریف متناسب انحراف نرخ ارز و هم چنین تبیین مدل های رشد اقتصادی ،تأثیر این متغیر بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. برای این منظور با استفاده از داده های سالانه 1338-1383به کمک مدل اتو رگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری ارتباط کوتاه مدّت وبلندمدّت بین دو متغیر انحراف از مسیر تعادلی نرخ ارز و رشد اقتصادی بررسی شده و نشان داده شد که در ایران بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی ورشد اقتصادی در کوتاه مدّت رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد.هم‌چنین برآوردها نشان داد که در بلند مدّت به دلیل آثارتوّرمی، انحراف نرخ ارز تأثیری منفی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین چون رشد اقتصادی در بلند مدّت مورد توجه است، ایجاد ثبات در بازار ارز می تواند سیاستی مهم دربرنامه ریزی های اقتصادی باشد.

کلیدواژه‌ها