اقتصاد سیاسی حمایت در نظام های تجاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد رشته ی اقتصاد

چکیده

   استفاده از ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای یکی از مهم‌ترین روش های حمایت از اقتصاد داخلی به‌شمار می رود. اما موضوعی که در دهه های اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان را در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی بین الملل به‌خود جلب کرده است، تأثیر جریانات سیاسی داخلی و انگیزه های نفع طلبانه‌ی فردی و گروهی در روند شکل گیری این  سیاست ها است که اصطلاحاً تحت عنوان «درونزایی حمایت» خوانده می شود. نظریه پردازان، مکانیسم شکل گیری سیاست های تجاری را به ساختارهای بازار تشبیه می کنند که دو بخش عرضه و تقاضا در آن،  قابل تفکیک است. عرضه‌ی سیاست ها در این بازار ، تابعی است از ترجیحات سیاست‌گذاران و نهادهای جامعه. اما در بخش تقاضا می توان از ترجیحات رأی دهندگان و فشار گروه های نفع طلب، به عنوان مهم‌ترین مؤلفه های تأثیر گذار بر استراتژی های حمایتی نام برد.مقاله‌ی حاضر ضمن مرور بر نظریات مختلف در این،  ساز و کار شکل گیری سیاست های حمایتی و ماهیت جریان های اثرگذار را بر آن باره،  مورد بررسی و کنکاش قرار  می دهد. این مسأله در شفاف سازی فضای سیاست گذاری ها و عناصر تأثیرگذار بر آن، و همین‌طور در تحلیل عملکرد نهادهای جامعه مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها