بررسی ارتباط واردات و تقاضای نیروی کار با لحاظ متغیر تحریم در بخش کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط واردات و تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی به تخمین توابع تقاضای نهاده‌های تولید و برآورد کشش‌های جانشینی (موری شیما و آلن اوزاوا) و قیمتی نهاده های مذکور پرداخته است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش هزینه بوده و برای این منظور تابع هزینه SNQ مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات سهم هزینه برای هر یک از سه نهاده واردات، تقاضای نیروی کار و سرمایه به همراه تابع هزینه با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش 3SLS برآورد گردیده است. متغیر مجازی تحریم به طور مستقیم و موثری وارد هر یک از این توابع تقاضا شده است. نتایج این مطالعه بیان می دارد که در بین عوامل تولید یک رابطه جانشینی برقرار می‌باشد. به عبارتی نتایج کشش جانشینی آلن-اوزاوا نشان می‌دهد که نیروی کار با سرمایه و واردات و نیز سرمایه با واردات، نهاده های جانشین می‌باشند. ضریب جانشینی بین نیروی کار و واردات برابر 97/1 می باشد. همچنین متغیر مجازی تحریم نیز اثر منفی و معنی‌داری بر تقاضای نیروی کار و سرمایه می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Import and Demands of Work-force and Sanction Variable in Agriculture Sector

نویسندگان [English]

 • nazar dahmarde 1
 • sedighe alizadeh 2
1 the university of sistan & baluchestan
2 university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

This study provides an overview of relationship between input & demand of work-force in agriculture sector to predict the production inputs demand functions as well as substitution elasticities (MoriShima and Allen Ozava) and input prices using Symmetric Normalized Quadratic (SNQ) cost function. In so doing, we have estimated cost share equations for all three import, work-force and capital inputs along with cost function via Simultaneous Equation System and 3SLS methods. In addition, the sanction variable has been effectively entered into demand function .The results show the substitutive correlation between production factors. In other words, from Allen-Ozava substitution elasticity we show that work-force variable substitutes capital and imports as is capital stand in for imports which are substitution inputs. Substitution coefficient between work-force and import is 1.97. We also found that Sanction dummy variable has a negative and significant effect on demand for work-force and capital variables. In other words, from Allen-Ozava substitution elasticity we show that work-force variable substitutes capital and imports as is capital stand in for imports which are substitution inputs. Substitution coefficient between work-force and import is 1.97. We also found that Sanction dummy variable has a negative and significant effect on demand for work-force and capital variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • factors of output
 • sanctions
 • system of simultaneous
 • agriculture sector
Amini, A. and Neshat, H. and Eslahchi, M. (2008). Reload estimated working population time series to separate economic sectors in Iran, Journal of Planning and Budget, No (102), vol .7 (In Persian).
Appelbaum, E.and  Kohli, U. (1997). Import price uncertainty and the distribution of income. Review of Economics and Statistic, 79, pp:630-620.
Diewert, E.W. and Wales, T.J. (1987). Flexible Functional Forms and Global Curvature Conditions. Econometrica, 55(1), 43-68.
Khosravinezhad, A. (2009). Needed and how to improve the consumption of petroleum subsidies and inflationary impact assessment, Energy Studies, No (20), vol .10 (In Persian).
Komeyjani, A. and Ghavidel ,S. (2006).The role of trade liberalization on labor market and employment and estimates of labor demand function, Economic Research, No(6),vol .20 (In Persian).
 M. Falk and B. M. Koebel, (2004). The Impact of Office Machinery and Computer Capital on the Demand for Hetero Generous Labor, Journal of Labor Economics, No. 11.
Mandel, M. and Carew, D. G. (2012). Measuring the real impact of imports on jobs. Progressive Policy Institute.
Matthew J. Slaughter. (2001). International trade and labor–demand elasticities, Journal of International Economics, No. 54.
Mehrara, M. and Abdi, A. (2005). Estimated demand functions for inputs in construction: the case of Iran, Quarterly Economic Research, No(4),vol.5 (In Persian).
Nasr Esfehani, M. and Nasre Esfehani, A. (2009). Managing demand and capacity of the workforce and explore the possibility of employment in various industries in the economy, Journal, No (22), vol.8, (In Persian).
Pedram, M. and Habibifar, M (2008). Investigate the relationship between long-term labor demand and its influencing factors in Iran's industrial sector through Johansen co-integration test, Economic Research. Especially in a job market, No.(161), vol .7 (In Persian).
Quangvu, H. (2012), imports and the demand for skilled and unskilled labour; the Australian experience,  Australian journal of labour economics, No. (1), vol.15.
Ranjbar, H. and Tayebi, S. and Khoshakhlagh, R. (2006). The impact of trade liberalization on the pattern of allocation of import, Quarterly Journal of Economic Research, No (28), vol.8. (In Persian).
Sadeghi, H. and Soleymani, U. and Sohrabivafa, H. (2012). Effect of rising energy prices on consumer welfare of the household sector using the Almost Ideal Demand System (AIDS), Energy Economics Studies, No(35).vol .9 (In Persian).
Tombazos, C.G., 1998b. The role of imports in expanding the demand gap between skilled and unskilled labor in the US Applied Economics, 1999, 31, 509- 516.
 
 
دوره 11، شماره 21
بهار و تابستان 1395
صفحه 33-57
 • XML
 • فایل‌های تکمیلی/اضافی
 • 2.pdf
 • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1393
 • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1395
 • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1395