دینامیسم صادرات غیرنفتی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

مطالعه‌ی حاضر به شناسایی و بررسی کالاهای صادراتی دینامیک پرداخته است. با توجه به این که توسعه‌ی صادرات غیرنفتی به عنوان یک سیاست مهم در استراتژی توسعه‌ی اقتصادی کشور مورد پذیرش اکثر کارشناسان و تصمیم‌گیران‌ حوزه‌ی اقتصاد قرار گرفته است، نتایج این مطالعه می‌تواند مهم تلقی شود. تحقیق حاضر برای دوره‌ی زمانی 1377-1381 انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده اگرچه اکثر محصولات دینامیک در صادرات غیرنفتی ایران حضور دارند، سهم این کالاها در صادرات کشور بسیار ناچیز و قابل تأمل می‌باشد. این یافته از یک طرف نشانه‌ی دینامیسم پایین صادرات کشور و بنابراین حضور ضعیف ایران در حوزه دینامیک اقتصاد بین‌الملل می‌باشد و از طرف دیگر دلالت بر ظرفیت‌های قابل ملاحظه در گسترش صادرات غیر‌نفتی دارد. نتایج مطالعه‌ی حاضر می‌تواند مورد استفاده‌ی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در توسعه‌ی صادرات غیر‌نفتی قرار گیرد. مشخصاً با توجه به ویژگی‌های دینامیسم صادرات‌، ارتقا‌ی صنعتی، مشارکت بیشتر در تشکل‌های اقتصادی منطقه‌ای‌، توجه بیشتر به پدیده‌ی تسهیم بین‌المللی تولید و رفع موانع تولید داخل برای توسعه‌ی صادرات محصولات دینامیک و بنابراین توسعه‌ی صادرات غیر‌نفتی مهم تلقی می‌شوند

کلیدواژه‌ها