تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برآورد الگوهای تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ایران، برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای نیروی کار و پیش‌بینی تقاضا برای نیروی کار در آینده از اهمیت به سزایی برخوردار است.
به منظور ایجاد اشتغال برای نیروی کار که هر ساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، باید عوامل مؤثر بر تقاضا را برای نیروی کار در کشور شناسایی کرد تا بتوان با برنامه‌ریزی درست تقاضا را برای نیروی کار در حدّ مطلوب افزایش داد. این مقاله در صدد شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای نیروی کار و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استان خوزستان است. دوره‌ی مورد بررسی1345-1381 است. در این برآورد از روش‌های اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که تقاضا برای نیروی کار تحت تأثیر تولید، موجودی سرمایه و شاخص کاربری با وقفه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها