بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی (منطقهی شاخص: شهرستان ساری)

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به جایگاه صنایع دستی به عنوان دومین عامل رشد و توسعه‌ی تولید ناخالص ملی و نیز در کنار صنعت گردشگری به عنوان مهمترین منبع رشد اقتصاد جهانی، نقش زنان شاغل در این حوزه چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور و به تبع آن در سطح استان مازندران، بسیار درخور توجه است. اگر گفته شود بیش از نیمی از 150 نوع رشته‌ی صنایع دستی در کشور از طرف زنان فعّال است و در برخی از آنان نقش مبدع و پیشکسوت را ایفا می‌کنند، سخن گزافی نیست.
اما‌ به راستی با عنایت به چنین نقش و جایگاه شایسته‌ی جمعیت زنان شاغل در بخش صنایع‌دستی ـ به ویژه در استان مازندران ـ وضعیت کیفی و کمّی اشتغال آنان در مقایسه با مردان چگونه و در چه سطحی است؟ تحصیلات،‌موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چه تأثیری در کیفیت حضور زنان در این بخش دارد؟
در این مقال وضعیت کیفی و کمّی اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی در گذشته و حال، در مقایسه با مردان و در محدوده‌ی منطقه‌ی شاخص شهرستان ساری، به منظور سیاستگذاری‌های کلان توسعه در آینده با استفاده از آمارهای مأخوذه از سازمان‌های ذی‌ربط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها