شاخص تمایلات سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

دیدگاه سنتی راجع به بازده سهام عنوان می‌کند که قیمت سهام به علت تغییرات سیستمایتک در ارزش بنیادیِ شرکت تغییر می‌کند. اما تحقیقات اخیر نشان می‌‌دهد که تمایلات سرمایه‌گذار نقش مهمی را در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شاخص تمایلات سرمایه‌گذار ایجاد شده با روش تحلیل مولفه‌‌‌های اصلی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ می‌باشد؛ به این منظور 77 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌‌ بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1393 به صورت ماهانه بررسی شدند. جهت آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های ترکیبی در نرم‌افزار ایویوز 9 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تاثیر شاخص تمایلات سرمایه‌گذار بر بازده مازاد در سطح همه‌ی پرتفوی‌ها مثبت و معنادار است، همچنین تاثیر این عامل بر بازده مازاد پرتفوی شرکت‌های با اندازه کوچک بیشتر از شرکت‌های با اندازه بزرگ می‌باشد.  این نتایج حاکی از آن است که تمایلات سرمایه‌گذار اثر قابل توجهی فراتر از مدل سه عاملی قیمت‌‌گذاری دارایی سرمایه‌ایی فاما و فرنچ (1993) دارد و از نقش شاخص تمایلات سرمایه‌گذار در تشکیل بازده‌های مازاد و شکل‌گیری قیمت، حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor Sentiment Index and Capital Asset Pricing

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Saeed Rasekhi 2
  • Seyedeh Zahra Nasiri 3
1 Associate professor, Department of accounting, Faculty of Economics and administrative Sciences, University of Mazandran, Babolsar, Iran
2 Professor at Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Accounting, faculty of accounting, university of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The traditional view of stock returns suggests that stock prices will change due to systemic changes in the company's fundamental value; but recent research has shown that investor sentiment play an important role in determining prices. The purpose of this study was to investigate the effect of the investor's sentiment index created by the Principle component analysis method on the Fama and French three-factor model; for this purpose, were investigated 77 companies listed in Tehran Stock Exchange during the monthly period from 2009 to 2014. In order to test the hypothesis were use the multivariate regression analysis and combination data method in Eviews 9 software. The findings of this paper show that the effect of the investor's sentiment index on the excess return in all portfolios level is positive and significant; also, the effect of this factor on the excess return in the portfolio of smaller companies is greater than the stocks of the large size companies’ portfolio. Therefore the results are consistent with the literature and show the investor's sentiment has a significant effect beyond the Fama and French (1993) model, and supports the role of investor sentiment in the price formation and surplus returns. These findings are robust when subjected to a series of sensitivity tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital asset pricing
  • Investor sentiment index
  • Stock excess return
  • Fama and French three factor model
Hyderpur, F., Tariverdi, Y & Mehrabi, M. (2013). Effect of Sentimental Tendency on Stock Returns, Journal of Financial Knowledge Analysis of Securities, vol. 17: 1-13.
Nicomaram, H. &  Saeedi, A. (2008). Measure Investor Behavior Reaction in the Stock Market, Journal of Economic Queries, vol. 9: 272-276.
Baker, M., & Stein, J. C. (2004). Market Liquidity as a Sentiment Indicator. Journal of Financial Markets vol. 7(3): 271–299.
Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns. The Journal of Finance vol. 61(4):1645–1680.
Barberis, N., & Thaler, R. (2003). Chapter 18 A Survey of Behavioral Finance, Handbook of the Economics of Finance vol. 1 part B: 1053-1128.
Beaumont, R., van Daele, M., Frijns, B., & Lehnert, T. (2005). On Individual and Institutional Noise Trading, Working Paper, Maastricht University.
Ben-Raphael, A., Kandel, A. & Wohl, A. (2012). Measuring Investor Sentiment with Mutual Fund Flows. Journal of Financial Economics vol. 104: 363-382.
Bergman, N., & Roychowhury, S. (2008). Investor Sentiment and Corporate Disclosure. Journal of Accounting Research vol. 46(5):1057-1083.
Brown, G. W. & Cliff, M. T. (2004). Investor sentiment and the Near-term Stock Market. Journal of Empirical Finance, vol. 11(1): 1-27.
Campbell, J. Y., & Kyle, A. S.  (1993). Smart Money, Noise Trading and Stock Price Behaviour. The Review of Economic Studies vol. 60(1):1-34.
Chen, H., Chong, T. T. L., & Duan, X. (2010). A principal-Component Approach to Measuring Investor Sentiment. Quantitative Finance, vol. 10(4), 339–347.
Coelho, F. J. M. (2015). The Impact of Investor Sentiment in the Swiss Stock Market. (Master thesis) university of Minho, Portugal.
Egan, D., Merkle, C. & Weber, M. (2010). The Beliefs of Others - Naive Realism and Investment Decisions, Working Paper.
Delong, B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990). Noise Trader Risk in Financial market, Journal of Political Economy vol. 90: 703-738.
Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance vol. 25(2): 383-417.
Fama, E., & French, K. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics vol. 33: 3–56.
Johnson R. A, & Wichern D. W. (2002). Applied Multivariate Statistical Analysis. 5th edn. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Prentice Hall.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica vol. 47(2): 263-291.
Kim, T., Ha, A. (2010). Investor Sentiment and Market Anomalies. 23rd Australasian Finance and Banking Conference: 1-24.
Liao, T., Huang, C., & Wu, C. (2011). Do fund managers herd to counter investor sentiment? Journal of Business Research vol. 64(2): 207–212.
Shefrin, H. (2010). Behaviorizing Finance. Hanover, MA: Now Publishers Inc.
Thaler, R. H. (1993). Advances in Behavioral Finance. New York, NY: Sage Press.
Xu, Y., Green, CH. (2012). Asset Pricing with Investor Sentiment: Evidence from Chinese Stock Markets, the Manchester School vol. 81:1-32.
Yang, C., & Zhou, L. (2015). Investor Trading Behavior, Investor Sentiment and Asset Prices. The North American Journal of Economics and Finance vol. 34: 42–62.
Yang, Ch., & Gao, B. (2014). The term Structure of Sentiment Effect in Stock Index Futures Market. Journal of Economics and Finance vol. 30: 171-182.