تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب با تأکید بر فرار مالیاتی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد الکترونیکی ، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه

چکیده

در زمینه چگونگی تاثیرگذاری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات( فاوا ) بر درآمدهای مالیاتی دو نظریه وجود دارد. طبق نظریه گروه اول با به کارگیری فاوا بسیاری از هزینه‌های تجارت، هزینه‌های تحقیق و توسعه مانند هزینه‌های واسطه‌ای، هزینه‌های توزیع و بازاریابی کاهش می‌یابد. انجام فعالیت هایی از قبیل پر کردن اظهار نامه های مالیاتی  و فرم های مالیاتی به صورت الکترونیکی ‌ به کاهش هزینه های جمع آوری، پردازش و وصول مالیات ها کمک نموده و در نتیجه سبب بهبود کارایی سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می گردد. بر اساس نظریه گروه دوم با به کارگیری فاوا و ایجاد نوع جدیدی از تجارت به نام تجارت الکترونیکی در زمینه مالیات ستانی مشکلاتی رخ می دهد. بر اساس این نظریه به دلیل ویژگی های فاوا نظیر تمرکز زدایی، بی نامی، حذف برخی از پایه های مالیاتی، عدم حضور مقامات مالیاتی کشورها در شبکه، فرار مالیاتی با کمترین ریسک میسر گردیده و در نتیجه منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی می شود. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با تاکید بر فرار مالیاتی می‌باشد.  نتایج برآورد مدل ها  با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 2015 – 2002   نشان داد که در گروه کشورهای منتخب، نظریه گروه دوم صادق است. همچنین میزان تاثیرگذاری اثرات مستقیم ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ تلفن همراه و خدمات امن اینترنت به عنوان شاخص های فاوا بر درآمدهای  مالیاتی  بیشتر از  میزان تاثیرگذاری اثرات غیر مستقیم این شاخص ها بر درآمدهای  مالیاتی  از طریق فرار مالیاتی در گروه کشورهای منتخب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information & Communication Technology on Tax Revenue in Selected Countries with an Emphasis on Tax Evasion

نویسندگان [English]

  • Farideh Shokrkhodaei 1
  • Parvaneh Salatin 2
1 MA student, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran,Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the impact of ICT on tax revenues in the selected middle income group with an emphasis on tax exemptions. The paper is based on the four ICT indicators (Internet users, Internet security services per million, subscribers per 100 people and mobile subscribers per hundred people). The use of different indicators of information and communication technology enables the acquisition of the effects of different aspects of information and communication technology on tax revenues. Also, the paper describes the size of the black economy as an indicator of tax evasion. The results of model estimation using the method of generalized moments during the period of 2002 - 2015 showed that ICT and tax evasion have a significant effect on tax revenues in the group of selected countries. Information technology is both a threat for taxation and an aid for it. Performing activities such as filling out statements, tax forms and electronic payments for taxes can help reduce collection, processing, and collection costs, thereby improving the efficiency of the tax system and increasing tax revenues. But on the other hand, it is possible that the expansion of e-commerce will reduce tax revenue by reducing the probability of identifying and tracking transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax revenue
  • Tax evasion
  • Information & Communication Technology
  • panel data
Abdixhiku, L.; Krasniqi, B.; Pugh, G.; & Hashi, I. (2017). Firm-level determinants of tax evasion in transition economies. Economic Systems41(3), 354-366.‏
Ajaz,T. & Ahmad, E. (2010). The effect of corruption and governance on tax revenues. The Pakistan Development Review, 405-417.‏
Ali, M.;Shifa, A.; Shimeles, A.; & Woldeyes, F. B. (2015). Information technology and fiscal capacity in a developing country: evidence from Ethiopia.
Alm, J. (2005). Tax Evasion, the Encyclopedia Of Taxation & Tax Policy, Second Edition, 401–404.
Ángeles Castro, G.; & Ramírez Camarillo, D. B. (2014). Determinantes de ingreso fiscal en países de la OECD en el periodo 2001-2011. Contaduría y administración59(3), 35-59.‏
Bach, S.; & Muller, W. (2001). Taxation of E-Commerce, Persistent Problems and Recent Developments. berlin.
Dobrovič, J.; Gombár, M.; & Benková, E. (2017). Sustainable Development Activities Aimed at Combating Tax Evasion in Slovakia. Journal of Security & Sustainability Issues6(4).‏-Fis hburn, G. (1981). Tax evasion and inflation. Australian Economic Papers, 20(37); 325–332.
Hadian, E.; & Tahvili, A. (2012). Identifying the Effective Factors for Tax Evasion in Iran’s Economy, Scientific-Research quarterly journal of Planning and Budget, Vol. 18, No. 2.
Hamilton, R.; & Stekelberg, J. (2016). The Effect of High-Quality Information Technology on Corporate Tax Avoidance and Tax Risk. Journal of Information Systems31(2), 83-106.‏
Ghaffari, V.; Kaki.M.; Beigi.; Motamedian, N (2015). Effect of Tax Income on Economic Growth. International Conference on research into Engineering, Science and Technology.
Goolsbee, A.; & Zittrain, J. (1999). Evaluating the costs and benefits of taxing Internet commerce. National Tax Journal, 413-428.‏
Gupta, A. S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries (No. 7-184). International Monetary Fund.
Karimi, H.; Kimani E.; Maina K. (2017). Effect of Technology and Information Systems on Revenue Collection by the County Government of Embu, Kenya.International Academic Journal of Information Systems and Technology , Volume 2, Issue 1, pp. 19-35.
Karimi Petanlar, S.; Gilak Hakim Abadi, M. T.; Nochamani, Fazel, S. (2015). "Examining the Effectiveness of Government on Tax Evasion Reduction in Selected Countries", Journal of Tax research, No. 27.
Khaki,A.; Karimi Petanlar,S.; Gilak Hakim Abadi, M. T.; Jafari Samimi,A.(2011). "Estimating tax evasion and its determinants in Iran's economy", Ph.D. thesis, Mazandaran University, Faculty of Economic Affairs.
Khan Jan, A. (2005). The Role of Informal Institutions in Tax Evasion: A Case Study of Mashhad City. Ministry of Economic Affairs and Finance, Research Institute for Economic Affairs, Study Plan.
Lee,P . (2000). Towards A National Tax for E-Commerce, Pasco Discussion Paper.
MahmoudZadeh, M.; Hasanzadeh, M. (2006). Taxation on E-Commerce: An Introduction to the Development of Tax Code on Electronic Commerce in Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, Vol. 14 No. 37 & 38, pp. 85-117
Mohammadzadeh, M. (2004). An Introduction to the Development of Tax Code on Electronic Commerce in Iran. The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR).
Musgrave, R.; & Musgrave, P. (2005). Public Finance in Theory and Practice. Tehran, Organization for Management and Planning.
Nellen, A. (2001). E-Commerce: To Tax or Not to Tax? That Is the Question... or Is It? Paper prepared for the. In Computer and Technology Law Conference, San Francisco June (Vol. 29, p. 2001).
Nyaga, J. N.; Omwenga, J.; Murugi, N. M.; Shalle, N.; Ndung’u, L. W.; Gekara, M. G.; ... & Wairimu, N. S. (2015). Factors influencing tax revenue growth at Kenya Revenue Authority: A case of Meru station. International Academic Journal of Economics and Finance2(1), 1-15.
O’Higgins, M. (1985). The relationship between the formal and hidden economies: an exploratory analysis for four countries. In The Economics of the Shadow Economy (pp. 127-143). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Ross, M. L. (2004). What do we know about natural resources and civil war?. Journal of peace research41(3), 337-356.
Samadi, A. H, & Tabandeh, R. (2013). Tax Evasion in Iran (Study of Its Causes and Effects), Journal of Tax research, No.19 (67).
Tanzi, V. (1987). Quantitative characteristics of tax systems of developing countries. Oxford University Press, New York.
Tanzi, V. (1980). The underground economy in the United States: estimates and implications. PSL Quarterly Review, 33(135).‏
Voinovich, G. V. (2000). Sales Taxes Electronic Commerce Growth Presents Challenges; Revenue Losses Are Uncertain. United States General Accounting Office Washington.
Ziaei Bigdeli, M. T.; & Tahmasebi Boladaji, F. (2005). Taxation on Modern Value Added Tax, Tehran. Publications of the research Institute for Economic Affairs.