اثرات کارایی بانکی و ‌انضباط پولی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان-ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

خروج از رکود و ورود به مسیر رشد اقتصادی از مهم‌ترین چالش ­های اقتصاد ایران است. با توجه به مرور ادبیات مدل‌های مختلف در زمینه رشد اقتصادی، توسعه بخش مالی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی است.  توسعه مالی در اقتصاد ایران بانک محور است.  بنابراین، فعالیت بانک‌ها بصورت کارا و سیاست های بانک مرکزی با توجه به انضباط مالی می تواند در رشد اقتصادی استان ها مؤثر بوده و بلعکس عملکرد نادرست و ناسالم آن‌ها نیز می‌تواند بحران‌های اقتصادی در جامعه ایجاد کند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از یک مدل رشد درونزا، بویژه با تاکید بر تجزیه تحلیل نسبت‌های مالی، اثر کارایی بانک‌ها و انضباط پولی(درواقع عدم انضباط پولی) بر رشد اقتصادی استان‌های ایران در دوره زمانی 1385 تا 1393(جدیدترین داده های قابل دسترسی) بوسیله مدل پنل دیتا برآورد و تفسیر گردد. نتایج این مطالعه با استفاده از روش اثرات ثابت حاکی از این است که متغیرهای توضیحی الگو شامل کارایی بانک ها، بی­انضباطی پولی، کیفیت دارایی بانک ها، درصد باسوادی، ضریب جینی و شاخص فلاکت اثر منفی و معنی دار، درحالیکه شاخص بهره­وری نیروی کار و موجودی سرمایه اثر مثبت و معنا دار بر رشد اقتصادی استان های ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Growth of Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Abounoori 1
  • Alireza Kashefi 2
1 Professor of Econometric & Social Statistics, Semnan University, Semnan-Iran
2 Department of Economics, Semnan University, Semnan-Iran.
چکیده [English]

Exit from recession and entering the path of economic growth is one of the main challenges of the Iranian economy. Considering economic literatures of the different models presented in the context of economic growth, the development of the financial sector has been one of the most important factors affecting economic growth. Financial development in Iran is basically "bank-oriented".  Therefore, efficient banking and a disciplinary monetary policy by the Central Bank can be effective on the Provincial economic growth in Iran and vice versa inadequate and unhealthy performance can also create severe economic crises in the society. So in this research, we have tried to estimate and interpret the effect of banking efficiency as well as monetary disciplinary (in fact lack of disciplinary) on economic growth of Iran during the period from 2006 to 2014 (the most recent and available data) on Economic Growth of Iranian Provinces using a model of endogenous growth, particularly analyzing financial ratios. The results using fixed effects method show that Banking efficiency, Monetary indiscipline, asset quality of banks, literacy rate, Gini coefficient and Misery index have a negative and significant effects, while the labor productivity and capital inventory indices have a positive and significant effect on economic growth in Iran.کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking Efficiency
  • Economic Growth
  • Panel Data Model
  • Monetary discipline
  • Iran
Abounoori, A., Teimoori, M. (2013). The Effect of Financial Development on Economic Growth:Comparison between OECD and UMI Countries, Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 3 (11):29-40.
Abounoori, E., Garmabi, A. (2016). The Contribution of the Worker from Production and its Effect on Economic Growth in Iran, Journal of Economic Research (Tahghighat-e-Eghtesadi), 51 (1):1-24.
Ahmadian, A.  (1392). Evaluation of Bank Health Indicators in Iranian Banks (2011-2012), Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Paper MBRI9222, winter.
Alborzi, M., Pourzarandi, M.E., Shahriari, M.  (2011). Managing Resources and Costs in Banks with a Dynamic Systems Approach, Journal of Financial Engineering and Portfolio Management of Securities, 6:41- 59.
- Amini, A., Neshat, M. (2005). Estimation of Capital Time in the Economy of Iran during the Period 1952-2002. The Journal of Planning and Budgeting, 10 (1):53-86.
Ashourzadeh, A. (2013). Investigating the Effects of Capital Stock and Labor Productivity on Economic Growth. The First National Electronic Conference on Future Perspective of Iran's Economy with the Approach to Supporting National Production, Islamic Azad University, Khorasgan Branch.
 
Bahrami, J., Pahlavani, M., Jansooz, (2013). The Effect of Bank Credits on Economic Growth in Selected Developing Countries Using the GMM Method, Journal of Monetary and Banking Research, 6 (15):77-96.
Benhabib, J., M., Spiegel, (1994). The Role of Human Capital inEconomic Development:Evidence from Aggregate Cross-Country Data, Journal of Monetary Economics, 34:143-173.
Bongini, P., Iwanicz-Drozdowska, M., Smaga, P., & Witkowski, B. (2017). Financial Development and Economic Growth:The Role of Foreign-Owned Banks in CESEE Countries. Sustainability, 9(335):1-25.
Caselli, F., G., Esquivel, F., Lefort, (1996). Reopening the ConvergenceDebate:A New Look at Cross-Country Growth Empirics, Journal ofEconomic Growth, 1(3):89-363.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Balance Sheet (2007).
Dalali Isfahani, R., Barzani, M.V, Rafiei Karahroodi, R. (2008), The Effects of Financial Intermediaries on Iran's Economic Growth, Quarterly Journal of  Executive Management,
8(28):13-30.
Dargahi, H., Ghadiri, Amrullah (2003). Analysis of the determinants of Iran's economic growth (review of the internal growth patterns), Quarterly Journal of Trade Studies, (26):1-33.
Diamond, Douglas W. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring, The Review of Economic Studies, 51(3):393 – 414.
 Ebrahimi, B., Barzani, M.V., Dallali Isfahani, R., Fakhar, M. (2016). The empirical study of the effect of qualitative development of financial system on economic growth (Case of Iran), Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6 (22):71-84.
Ehsani, M.A., Izadi, R., Kordtabar, H., (1393). The Effect of Stock Market Development on Economic Growth Case Study in 8D Countries, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 2 (6):105-122.
Esfandiari, M., Akbari, T. (2012). Overdrawing from Central Bank Resources, Quarterly Journal of Tazehaye Eghtesad, 10 (138):53-54.
Espinoza, R., Prasad, A. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking Systems and their Macroeconomic Effects, IMF Working Paper, 10(224):1-24.
Farahani Fard, S., Fashari, M., Khanzadeh, y. (1394). The Effect of Islamic Banking and Non-Banking Financial Institutions on Iran's Economic Growth (GMM Method), Quarterly Journal of Economical Modeling, 9 (31):21- 41.
Gaffeo, E., Mazzocchi, R. (2014). Competition in the Banking Sector and Economic Growth:Panel-Based International Evidence,DEM Discussion Papers [online]:1-14.
Hemmati, M. (2015). Managing Debt of Banks to Central Bank is a prerequisite for the realization of a single-digit inflation rate, Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Islam, N. (1995). Growth Empirics:A Panel Data Approach, QuarterlyJournal of Economics, 110(4):1127-70.
Jafari Samimi, A., Farhang, S., Rostamzadeh, M., Mohammadzadeh, M. (2009). The Effect of Financial Development and Trade Liberalization on Economic Growth in Iran, Quarterly Journal of the Economic Research, 9 (4):1-21.
Jafari Samimi, A., Kardgar, I. (2007). Development of Insurance and Economic Growth Theoretical and Experimental Analysis in Iranian Economy, 1959-2004, Quarterly Journal of Trade Studies, (45):85-113.
Jalal Abadi, A., Bahrami, J. (2010). Determinants of Economic Growth in Different Countries (New Approach to Economic Growth Determinants), Quarterly Journal of Quantitative Economics, (7) 1):23-51.
King, Robert G., Levine, Ross (1993). Financial Intermediation and Economic Development, in Financial Intermediation in the Construction of Europe. Eds.: Colin Mayer and Xavier Vives. London:Centre for Economic Policy Research, 89-156.
Korkmaz, S., Korkmaz, O. (2017). The Relationship between Labor Productivity and Economic Growth in OECD Countries, International Journal of Economics and Finance, 9(5):71-76.
Levine, R, Loayza, N and T, Beck. (2000). Financial Intermediation and Growth:Causality and Causes, Journal of Monetary Economics. Econ, 46:31-77.
Mahdizadeh, S. (2013). Estimation of contractual effects of banks' non-interest claims on economic growth using feedback approach, 23rd Annual Polygraphy Policy Conference, Monetary and Banking Research Institute.
McKinnon, R., Shaw, E. D. (1973). Money and Captal in Economic Development Washington:The Brooking Institute,World Development, 2(3):87-88.
Mohammadi, T., Salmani, M. R. (2004). Endogenous Growth Pattern Test for Iran's Economy Based on VAR Approach, Economic Research, 4 (4):169-196.
Mohammadnejad, N., Phetros, M.H., Masoumi, M.R. (2014). Analysis of the Relationship between Banking Credit and Economic Growth, Quarterly Journal of Financial Monetary Economics, New Period, 22 (10):1-21.
Mohammadzadeh Asl, N. (2002). Neoclassical Growth Theory Test, Quarterly Journal of Economic Research, 3 (6):73-100.
Mo’tamani, M. (2009), A Study of the Relationship between Financial Development and Economic Growth in Iran, Commercial Surveys, New Volume-7, (34):59-66.
Naceur, S., Ghazouni, S. (2007). Stock markets, banks, and economic growth:Emprical evidence from the MENA region, Research in International Business and Finance, 21:297-315.
Namdari, R., Eghbali, A., Yousefi, R. (2010). Evaluation of Efficiency in Iranian State Banks Using DEA, Journal of Financial Studies, 7:97-121.
Nazifi, F. (2004), Financial Development and Economic Growth in Iran, Economic Research, 4 (3):97-130.
Nili, Masoud, Rastad, M. (2002). Financial Development and Economic Growth Comparison of Oil and East Asian Countries, Quarterly Journal of Program and Development, Management and Planning Education and Research Institute, 3 (4):138-159.
Rassekhi, S., Ranjbar, O. (2009). The Effect of Financial Development on Economic Growth of the Members of the Organization of the Islamic Conference, Quarterly Knowledge and Development, 16 (27):1-22.
Oks, A. (2001). Efficiency of the Financial Intermediaries and Economic Growth in CEEC, Working Paper, Tartu University, 8:1-31.
Önder, Z. Özyıldırım, S. (2013). Role of Bank Credit on Local Growth:Do Politics and Crisis Matter? Journal of Financial Stability, (9):13-25.
Ritab,S. Al-Khouri, (2007). Financial Sector Development and Sustainable Economic Growth in Regionally Co-Integrated Emerging Markets, Advances in Financial Economics, 12:345-360.
Saksonova, S., Koleda, O. (2017). Evaluating the Interrelationship between Actions of Latvian Commercial Banks and Latvian Economic Growth, Procedia Engineering, 178:123-130.