اثر گذار جمعیتی بر درآمد سرانه کشورهای غنی از منابع طبیعی: مطالعه موردی اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

گذار جمعیتی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی شناخته می‌شود. اما این اثر از رانت منابع طبیعی و نحوه توزیع آن در کشورهای غنی از منابع طبیعی تاثیر می‌پذیرد. به عبارت دیگر، گذار جمعیتی بسته به میزان وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، می‌ تواند اثر کاملا متفاوتی بر درآمد سرانه داشته باشد. پژوهش حاضر نقش درآمدهای نفتی را در اثر گذارِ جمعیتی بر درآمد سرانه ایران طی دوره 1357-1396مورد بررسی قرار می‌ دهد . یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد رانت حاصل از درآمدهای نفتی موجب کاهش ظرفیت اقتصاد برای جذب جمعیت افزایش یافته در سنین کار و در نتیجه کاهش درآمد سرانه می‌شود. با توجه به افزایش قابل توجه جمعیت جوان طی دهه اخیر و همچنین کاهش درآمدهای نفتی ایران در آستانه 1400 برنامه‌ ریزی برای بهره‌ برداری از گذار جمعیتی در راستای افزایش تولید و رونق اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Demographic Transition on GDP per Capita in Resource-Rich Countries: The Case of Iran

نویسنده [English]

  • Hoda Zobeiri
Assistant professor, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Demographic transition is known as one of the main factors affecting economic growth. But this effect may depend on natural resource rent s in resource-rich countries. In other word s, resource rent s may shape the impact of the demographic transition on national income. This paper examines d the interaction effect of oil revenue on demographic transition and GDP per capita of Iran during 1978 - 2017. The results suggest that the capacity of the economy to productively absorb the entry of young people into the labor market is limited by higher oil revenue. Given the significant increase in the share of the working-age population in the last decade and also decreasing of Iran's oil revenue s in beginning of 1400 Implementing effective planning to take advantage of demographic transition into an economic
prosperity seem s more important than ever.کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic Transition
  • Natural Resource
  • oil
  • GDP per capita
  • Iran
Abbasi-Shavazi, M. (2017). Population Trends and Situation in the Islamic Republic of Iran. National Population Studies & Comprehensive Management Institute. (In Persian).
Afshari, Z., Torkzaban, M. (2015). Economic Development and Demographic Transition in the Selected Countries Using DOLS Technique. Economic Development Policy, 3(2), 9-27. (In Persian).
Alesina, A., Baqir, R., & Easterly, W. (1998). Redistributive Public Employment. Journal of Urban Economics, 48(2), 219–241.
An, C. B., & Jeon, S. H. (2006). Demographic Change and Economic Growth: An Inverted-U Shape Relationship. Economics Letters92(3), 447-454.
Andersson, B. (2001). Scandinavian Evidence on Growth and Age Structure. Regional Studies35(5), 377-390.
Arab-Mazar, A. & Keshvari-Shad, A. (2005). Investigating the effect of population structure change on economic growth. The Economic Research, 15, 27-50. (In Persian).
Asadzadeh, A., Khodaverdizadeh, S., Beheshti, K. & Shomali, A. (2015). A Study of the Effect of Population Growth on Per Capita GDP in Iran Using an ARDL Appraoch. Applied Economci Studies in Iran, 4(14), 69-87. (In Persian).
Assaad, R., & Roudi-Fahimi, F. (2007). Youth in the Middle East and North Africa: demographic opportunity or challenge?. Washington, DC: Population Reference Bureau.
Auty, R. M. (2001). Resource abundance and economic development. Oxford: Oxford University Press.
Azomahou, T., & Mishra, T. (2008). Age Dynamics and Economic Growth: Revisiting the Nexus in a Nonparametric Setting. Economics Letters99(1), 67-71.
Bakhshi- Dastjerdi, R, & Khaki Najafabadi, N (2011). Examining the Effect of Population on Economic Growt Using Optimal Growth Theory an Application of Genetic Algorithm Iranian Economy, Journal of Economic Research, 46 (1), 1-22. (In Persian).
Bjorvatn, K., & Farzanegan, M. R. (2013). Demographic Transition in Resource Rich Countries: A Blessing or a Curse?. World Development45, 337-351.
Bloom, D. E., Canning, D., Fink, G., & Finlay, J. (2007). Realizing the Demographic Dividend: Is Africa Any Different?, Harvard University, PGDA Working Paper, 23.
Bloom, D. E., Canning, D., & Malaney, P. N. (2000). Demographic Change and Economic Growth in Asia. Population and Development Review, 26, 257–290.
Bloom, D. E., & Finlay, J. E. (2009). Demographic Change and Economic Growth in Asia. Asian Economic Policy Review4(1), 45-64.
Bloom, D. E., & Williamson, J. G. (1998). Demographic Transitions and Economic iracles in Emerging Asia. World Bank Economic Review, 12(3), 419–455.
Crenshaw, E. M., Ameen, A. Z., & Christenson, M. (1997). Population Dynamics and Economic Development: Age-Specific Population Growth Rates and Economic Growth in Developing Countries, 1965 to 1990. American Sociological Review, 62(6), 974-984.
Cervellati, M., Meyerheim, G., & Sunde, U. (2019). The Timing of the Demographic Transition and Economic Growth. Economics Letters181, 43-46.
Choudhry, M. T., & Elhorst, J. P. (2010). Demographic Transition and Economic Growth in China, India and Pakistan. Economic Systems34(3), 218-236.
Coulibaly, I. (2013). Long Term Economic Impact of the Natural Resources and Human Capital on the Growth Rate. Research Papers, paper399.
Dudkanvali, G. M., Sadeghi, K. & Motefaker Azad, M. (2018). The Effect of Population Age Structure and Savings Rate on Economic Growth in Iran. Applied Economics, 8(27), 1-12. (In Persian).
Ezzati M, Mozaffari Z, alilou K. (2019). The Effect of Age Structure of the Population on Iran's Economic Security. Quarterly Journal of Economic Research, 19 (2), 125-159.(In Persian).
Frankel, J. A. (2010). The Natural Resource Curse: A survey. National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers, 15836.
Gylfason, T. (2008). Development and Growth in Mineral-Rich Countries. Center for Economic Policy Research. Discussion Paper, 7031.
Lee, B. S., & Lin, S. (1994). Government Size, Demographic Changes, and Economic Growth. International Economic Journal8(1), 91-108.
Lee, H. H., & Shin, K. (2019). Nonlinear Effects of Population Aging on Economic Growth. Japan and the World Economy, 51, 100963.
Mahzoon, A. A. (2017). Demographic Window, Generational Economic Transfers and First and Second Population Profit Prospects in Iran. Population Quarterly. 24(99), 1-23. (In Persian).
Mahmodi, M. (2016). Population aging: a socio-demographic phenomenon. Women's Strategic Studies, 19(73), 178-183. (In Persian).
Mamun, S. A. K., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2020). The Relation between an Ageing Population and economic Growth in Bangladesh: Evidence from an Endogenous Growth Model. Economic Analysis and Policy, 66, 14-25.
Mehregan, N. & Rezaee, R. (2009). The Effect of Age Structure of Population on Economic Growth. Iranian Journal of Economic Research, 13(39), 137-146. (In Persian).
Mehrabian, A. & Sigarchi, N. (2010). The effect of population growth on economic growth in the four income groups during the years (1985-2007). Quarterly Journal of Economic Sciences, 4(13), 97-114.
Menike, H. A. (2014). The Impact of Demographic Transition on the Economic Growth and Development in Sri Lanka from 1963 to 2007. Journal of Social Review, 2, 45-58.
Miri, N., & Maddah, M. (2018). The Effect of Age Structure of the Population on Economic Growth in Iran using the ARDL Approach. AIP Publishing LLC,11, 200- 204.
Navaneetham, K. (2002). Age Structural Transition and Economic Growth: Evidence from South and Southeast Asia. Available at SSRN 1629748.
Nikogadam, M., hoshmand, M., Homayounifar, M. & Salimifar, M. (2013). The effect of population age structure on per capita income (With emphasis on the role of population in labor supply and human capital). Applied Economic Studies in Iran, 2(6), 139-171. (In Persian).
Noferesti, M., varahrami, V. &  Dashtban Farouji, S. (2018). The Effect of P Change in Opulation Age Structure on Government Budget Deficit, Journal of Economic Research, 53(3), 725-753. (In Persian).
Panahi, H. & Abbasi, R. (2013). Investigating the Effect of Population Age Structure on the Growth and Development of High-Income Countries. Economic Sociology and Development, 2,29-49. (In Persian).
Prskawetz, A., Kögel, T., Sanderson, W. C., & Scherbov, S. (2007). The Effects of Age Structure on Economic Growth: An Application of Probabilistic Forecasting to India. International Journal of Forecasting23(4), 587-602.
Rizk, R. (2019). Does Demographic Transition Matter for Economic Growth? Evidence from Egypt. The Journal of North African Studies24(6), 1012-1035.
Rosado,J. A., Alvardo, S. M .(2017). From Population Age Structure and Savings Rate to Economic Growth: Evidence from Ecuador. International Journal of Economics and Financial Issues,7(3),352-361.
Ross, J. (2004). Understanding the Demographic Dividend. POLICY Project Note, Washington DC.
Sadeghi, R. (2012). Age Structure Transitions and Emerging Demographic Window in Iran: Economic Outcomes and Policy Implications. Women's Strategic Studies, 14(55), 95-150. (In Persian).
Salai Martin, X. & Subramanian, A. (2003), Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria. NBER Working Paper, 9804.
Torvik, R., & Verdier, T. (2006). Political Foundations of the Resource Curse. Journal of Development Economics79(2), 447-468.
Uddin, G.A., Alam, K., & Gow, J. (2016). Population Age Structure and Savings Rate Impacts on Economic Growth: Evidence from Australia. Journal of Economic Analysis and Policy, 52, 23-33.
Wijenbergen, S. (1984). Inflation, Employment, and the Dutch Disease in Oil Exporting Countries: A Short-run Disequilibrium Analysis. Quarterly Journal of Economics, 99(2), 233–250.
Zhang, H., Zhang, H., & Zhang, J. (2013). Demographic Transition and Economic Growth: Evidence from Chinese Provinces. Natural Science Foundation of China, 709, 30-44.
Zobeiri, H., Motameni, M., Raeisi, A. (2019). Natural Resource Rents and Opportunity and Necessity Entrepreneurship. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 10(37), 111-124. (In Persian).
Zobeiri, H. (2020). The Effect of Natural Resource Abundance on Education Empirical Study for Persian Gulf Countries, Development Strategy. In Press. (In Persian).