بررسی پویایی‌های پایداری تورم در ایران: کاربردی از رویکرد غیرخطی تعمیم‌یافته MS-ARFIMA

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده امور اقتصادی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

یکی از چالش­های سیاست گذاران پولی، چگونگی اتخاذ سیاست­های پولی در زمان وجود پایداری تورم می­باشد. پایداری تورم در واقع معیاری به منظور اندازه گیری تمایل نرخ تورم برای حفظ وضعیت موجود خود بوده و به نوعی نشان­دهنده چسبندگی در آن متغیر می­باشد. موضوع وجود پایداری تورم زمانی دشوارتر می­گردد که در یک اقتصاد، پایداری تورم در زمان­های مختلف دچار تغییر شود. از این رو در این پژوهش، شدت پایداری تورم و پویایی­های آن در اقتصاد ایران با استفاده از داده­های ماهانه بازه زمانی 1382:1-1399:۶ و با استفاده از الگوی تعمیم­یافته MS-ARFIMA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در رژیم با تورم پایین و نوسانات کمتر، پایداری تورم وجود دارد؛ با این حال در رژیم با تورم بالا و نوسانات زیاد، شواهدی از وجود پایداری تورم به دست نیامد. از منظر سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد پولی، این نتیجه بسیار مهم زیرا نشان می­دهد که سیاست‌گذار می‌تواند با وارد کردن یک تکانه منفی، به سرعت و بدون اینکه متغیر تورم، از خود مقاومت و پایداری نشان دهد، سطح تورم را کاهش داده و آن را به مقادیر قبل‌تر (میانگین بلندمدت) باز گرداند. اما زمانی که شاهد تورم متوسط در اقتصاد هستیم، کاهش تورم به سادگی صورت نخواهد پذیرفت و بطور معمول نیاز به تلاش بیشتری برای کاهش آن وجود خواهد داشت. از این رو توجه به این نتایج می­تواند مانع بروز ناسازگاری زمانی در اتخاذ سیاست­های پولی باشد. همچنین این موضوع می­تواند برای سیاست گذاران از این منظر هشدار دهنده باشد که در زمان سیاست­گذاری، از اتخاذ سیاست­هایی که در کوتاه مدت اثرات مثبت محدود ولی در مقابل اثرات بلندمدت منفی دارند پرهیز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Dynamics of Inflation Stability in Iran: An Application of MS-ARFIMA Generalized Nonlinear Approach

نویسندگان [English]

  • roozbeh balounejad nouri 1
  • siavash mohammadpoor 2
1 Assistance Professor of economic affairs research institute
2 PhD Student in Economics, Institute for Management and Planning Studies
چکیده [English]

One of the challenges for monetary policymakers is how to adopt monetary policy when inflation is persistence. Inflation stability is in fact a measure of the tendency of the inflation rate to maintain its current state and in a way indicates the stickiness in the variable. The issue of inflation stability becomes more difficult when in an economy, inflation stability changes at different times. Therefore, in this study, the intensity of inflation persistence and its dynamics in the Iranian economy were examined using monthly data for the period 1383:1 -1399:6 and using the generalized MS- ARFIMA model. The results showed that in the regime with low inflation and less fluctuations, there is stability of inflation; however, in the regime with high inflation and high fluctuations, there was no evidence of inflation. From an economic and monetary policy perspective, this result is very important. In fact, these results indicate that the monetary policymaker can reduce the level of inflation and return it to its previous values (long-term average) by inflicting a negative shock, quickly and without showing the resistance variable. But when we see moderate inflation in the country's economy, the reduction of inflation will not be easy and usually there will be a need for more efforts to reduce it. Therefore, paying attention to these results can prevent the inconsistency of time in the adoption of monetary policy. It can also be a warning to policymakers to refrain from adopting policies that have limited positive effects in the short term but negative effects in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomics
  • Inflation Persistence
  • Money Supply Monetary Policy
  • Nonlinear Models
Amiri, H., Jamali, S., & Molabahrami, A. (2017). Analysis of Non-linearities in Inflation Persistence of Oil-Exporting Countries Using Dynamic Random Effects Ordered Probit (DREOP) Model. Journal of Economic Research. 52(4), 761-787. (In Persian)
Ashrafi, Y., Balounejad, N.R. & Jahangard, F. (1397). Empirical Analysis of Factors Affecting the Success of Inflation Targeting in Iran, Emphasizing the Transparency and Accountability of the Central Bank. Macroeconomics Research Letter. 13(26), 123-145. (In Persian)
Antonakakis, N., Cunado, J., Gil-Alana, L.A., & Gupta, R. (2016). Is inflation persistence different in reality? Economic Letter. 148. 55–68.
Ang, A. & Bekaert, G. (2006). Stock Return Predictability: Is It There. Review of Financial Studies. 20(3). 651-707.
Belkhouja, M. & Mootamri, I. (2016). Long memory and structural change in the G7 inflation dynamics. Economic Modelling. 54. 450-462.
Bems, R., Caselli, F., Grigoli, F. & Gruss, B. (2021). Expectations' anchoring and inflation persistence. Journal of International Economics. 132, 45-62.
Bilici, B. & Cekin, S.E. (2020). Inflation persistence in Turkey: A TVP-estimation approach. The Quarterly Review of Economics and Finance. 78. 64-69.
Bratsiotis, G.J., Madsen, J., & Martin, C. (2015). Inflation targeting and inflation persistence. Econ. Polit. Stud. 3, 3–17.
Cogley, T. & Sargent, T.J. (2002). Evolving Post-World War II U.S. Inflation Dynamics. NBER Macroeconomics Annual. 331-388.
Canarella, G. & Miller, S.M. (2017). Inflation targeting and inflation persistence: new evidence from fractional integration and cointegration. Journal of Economics and Business. 92, 45-62.
Gaglianone, W.P., Guillén, O.T. & FigueiredoR.S (2018). Estimating inflation persistence by quantile autoregression with quantile-specific unit roots. Economic Modelling. 73, 407-430.
Golestani, Sh. & Shahrvan, B. (2013). Investigating the persistence of inflation in Iran in the framework of the average return model. Macroeconomics Research Letter. 8(15),109-132. (In Persian)
Gordon, R.J. (1982). Why Stopping Inflation May Be Costly: Evidence from Fourteen Historical Episodes. University of Chicago Press.
Granville, B. & Zeng, N. (2019). Time variation in inflation persistence: new evidence from modelling US inflation. Economic Modelling. 81, 30-39.
Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series & the Business Cycle. Econometrica. 57, 357–384.
Hosking, J. (1981). Fractional Differencing. Journal of Econometrica. 68. 165-176.
Jafari Samimi A, Elmi S, Dehghan S. (2013). The Study of Iran’s Monthly Inflation Rate Dynamics Using STAR Models. quarterly journal of fiscal and Economic policies. 1 (3):5-22. (In Persian)
Jafari Samimi. A. & Balounejad Nouri. R. (2013). Applying Semi-parametric and Wavelets Methods to Study Persistent Rate of Inflation in Iran. Economic Modeling. 23(7). 15-30. (In Persian)
Juillard, M., Kamenik, O., Kumhof, M. and Laxton, D. (2008). Optimal Price Setting and Inflation Inertia in a Rational Expectations Model. Journal of Economic Dynamics and Control. 32(8). 2584-2621.
Kanellopoulos, N.O. & Koutroulis, A. G. (2021). Non-linearities in euro area inflation persistence. Economic Modelling. 59, 116-123.
Lovcha, Y. & Laborda, A. (2018). Monetary policy shocks, inflation persistence, and long memory. Journal of Macroeconomics. 55. 254-267.
Mazumder, A. (2014). Determinants of the sacrifice ratio: Evidence from OECD and non-OECD countries. Economic Modelling. 40, 117-135.
Oloko, T.F., Ogbonna, A.E., Adedeji, A.A. & Lakhani, N. (2021). Fractional cointegration between gold price and inflation rate: Implication for inflation rate persistence. Resources Policy. 74, 110-125.
Oloko, T.F., Ogbonna, A.E., Adedeji, A.A. & Lakhani, N. (2021). Oil price shocks and inflation rate persistence: A Fractional Cointegration VAR approach. Economic Analysis and Policy. 70, 259-275.
Pivetta, F. & Reis, R. (2007). The Persistence of Inflation in the United States. Journal of Economic Dynamics and Control. 31. 1326-1358.
Rangasamy, L. (2009). Inflation persistence and core inflation: The case of South Africa. South African Journal of Economics. 77(3). 430-444.
Salisu, A.A., Ademuyiwa, I., & Isah, K. (2018). Revisiting the forecasting accuracy of Phillips curve: the role of oil price. Energy Economics. 70, 334–356.
Sharma, S.S. (2019). Which variables predict Indonesia’s inflation? Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. 22 (1), 87–102.
Snowdon, B. and Vane, H. (2005). Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Edward Elgar Pub.
Taylor, J.B. (1979). Staggered Wage Setting in a Macro Model. American Economic Review. 69.108-113.
Tehranchian, A.M., Jafari Samimi. A. & Balounejad Nouri. R. (2013). nflation Persistence Test in Iran (1972-2011): Application of ARFIMA Models. Economic Growth and Development Research. 11(3). 19-28.
Tsay, W.j. & Härdle, W.K. (2009). A generalized ARFIMA process with Markov-switching fractional differencing parameter. Journal of Statistical Computation and Simulation. 79(5). 731-745.
Tule, M.K., Salisu, A.A & Ebuh, G.U. (2020). A test for inflation persistence in Nigeria using fractional integration & fractional cointegration technique. Economic Modelling. 87.225-237.
Walsh, C.E. (2017). Monetary Theory and policy. MIT Press.