محاسبه ی وزن‌های رفاهی در مناطق ایران با استفاده از تابع رفاه اجتماعی برگسون – ساموئلسون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد،دانشگاه تهران

چکیده

      مصرف و درآمد دو معیار‌ مهم در بررسی و مقایسه ی سطح رفاه در جوامع و مناطق مختلف است. این دو متغیّر مهم اقتصادی در برآورد وزن های رفاه اجتماعی[1] نقش بسیار مهمی دارند. در این تحقیق با استفاده از تابع رفاه اجتماعی برگسون – ساموئلسون و با سه روش مختلف، وزن‌های رفاهی دو     منطقه ی غنی و فقیر که هرکدام شامل 9 استان هستند، برآورد شده است. نتایج سه روش مورد استفاده نزدیک به هم می باشند و نشان می‌دهند که افزایش یکسان در درآمد دو منطقه در رفاه جامعه موثر است؛ امّا افزایش درآمد در رفاه جامعه در منطقه ی دارای درآمد پایین در مقایسه با منطقه ی دارای درآمد بالا، 4/2 برابر است . بدین ترتیب در طراحی برنامه های اقتصادی و اجتماعی، توجه به وزن های رفاهی ضروری به نظر می رسد.1-Social welfare weights

کلیدواژه‌ها