پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار، مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران و دانشکده فنی دانشگاه تهران

3 پژوهشگر اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر سامانه خبره تلفیقی به عنوان روشی جدید و کارآمد جهت پیش بینی قیمت نفت معرفی می گردد. این روش، تلفیقی از داده کاوی صفحات وب، سامانه مبتنی بر پایگاه قواعد و شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک می باشد. در داده کاوی صفحات وب، اطلاعات پیرامون عوامل موثر بر قیمت از سایت های مختلف به دست آمده و میزان تاثیر گذاری این عوامل در قالب قوانینی درسامانه مبتنی بر پایگاه قواعد ذخیره می گردد، این قوانین همراه با میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت قیمت نفت به عنوان ورودی شبکه عصبی جهت الگو سازی و پیش بینی قیمت نفت لحاظ می گردند. نتایج بررسی ها نشان داد که به کارگیری سامانه خبره تلفیقی عملکرد پیش بینی را نسبت به مدل شبکه عصبی در حد معنی داری افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها