تأثیر سیاست های پولی بر سطح بی‌کاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیو کینزین در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

     شناسایی و تبیین ارتباط بین بی‌کاری و تورم در اقتصاد کشور ،به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ این مقاله کوششی در جهت شناسایی روابط دقیق بین         پدیده­ های فوق در بلند مدت و کوتاه مدت است. هدف مقاله ،بررسی تأثیر گذاری سیاست های انبساطی پولی در اقتصاد  ایران با توجه به منحنی فیلیپس (نیو کلاسیک ها و نیوکینزین ها) برمیزان طبیعی بی‌کاری و بیکاری تورم غیر افزایشی( NIIRU ) و بررسی عوامل تأثیر گذار بر این دو متغیّر برای دوره‌ی زمانی 1338-1384 است.بدین منظور از روش های سری زمانی مبتنی بر تکنیکVAR  و روش های ساختاری مبتنی بر تکنیک OLS استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده  نرخ تورم انتظاری ،میزان  طبیعی بی‌کاری و تولید بالقوه از روش   فیلتر هادریک – پرسکات استفاده شده است. نتایج حاصله تأیید کننده‌ی نظریه کینزین های جدید در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی است؛ یعنی منحنی فیلیپس  در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن هر دو فرض  انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی در بلند مدت و کوتاه مدت دارای شیب منفی می باشد وسیاست های پولی انبساطی در تمام موارد فوق می تواند متغیّر های واقعی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها