بررسی رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان در بازار کار ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

در این تحقیق، با مطالعه روند تغییرات حداقل دستمزد و معیارها و روشهای تعیین آن و اهمیت آن از جهت تاریخی، آثار اجرای قانون حداقل دستمزد بر سطح اشتغال کشور تجزیه و تحلیل شده است. به علاوه تأثیر اجرای قانون حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در ایران با استفاده از مدل ARDL در دورۀ زمانی 85- 1345، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تجربی در دیگر کشورها نشان داده که اثر حداقل مزد بر اشتغال، بسته به الگوی مورد نظر، می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین مدل در این تحقیق، اثر حداقل مزد رسمی بر نرخ اشتغال گروه های سنی 14-10 و 24-15، سال مثبت بوده است. این یافته‌ها با تحولات اشتغال کشور طی دورۀ مورد بررسی سازگار است. طی این سالها، به رغم افزایش حداقل مزد‌رسمی، اشتغال در کشور سالانه به طور متوسط حدود 6/2 درصد رشد یافته است. شواهد تجربی نشان می دهد که افزایش حداقل مزد رسمی به گسترش اشتغال در بخش غیررسمی منجر گردیده است.

کلیدواژه‌ها