مدلسازی تعیین‌کننده‌های اقتصادی پذیرش رادیو، تلویزیون و ماشین لباس‌شویی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد ـ دانشگاه تهران

2 پژوهشگر در مسایل اقتصادی

چکیده

     نوآوری تکنولوژیکی و اختراع موقعی که از سوی بخش عمده از جامعه به‌کار گرفته شود عامل مؤثر در رشد و توسعه‌ی اقتصادی و در نهایت رفاه جامعه به شمار می‌آید. در حوزه‌ی اقتصاد از این پدیده که امری تدریجی و در طی زمان صورت می‌پذیرد به عنوان نفوذ و انتشار تکنولوژی یاد می‌شودو با منحنی‌S شکل نشان داده می شود. مطالعات نشان می‌دهد که این منحنی برای تمام نوآوری‌ها صادق است.
     دراین مقاله به مطالعه‌ی فرایند نفوذ و انتشار رادیو، تلویزیون و ماشین‌ لباس‌شویی و عوامل مؤثر در نفوذ آن‌ها بین خانواده‌های ایرانی در چارچوب مدل انعطاف پذیر انتشار تکنولوژی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که نفوذ این سه در ایران به صورت تدریجی بوده و منحنی‌S شکل رادیو و تلویزیون کامل ولی ماشین‌ لباس‌شویی درحال کامل شدن است. متغیّرهای قیمت تکنولوژی جدید، قیمت کالاهای جایگزین، درآمد قابل تصرّف، واردات ، تولید داخلی ، تقلیدو درجه‌ی پیچیدگی نقش مؤثر در نفوذ آن‌ها دارد. ضریب تقلید در ماشین‌لباسشویی 023/0 در تلویزیون 033/0 و در رادیو 04/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها