نویسنده = امیر منصور طهرانچیان
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-32

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی