نویسنده = ابراهیم هادیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-37

سجاد بهپور؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ احمد صدرایی جواهری


2. نقد لوکاس و منحنی فیلیپس مورد مطالعه ایران (1340-1386)

دوره 9.1، شماره 35، پاییز و زمستان 1388، صفحه 127-140

ابراهیم هادیان؛ مهدی نجاتی


3. بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 111-132

ابراهیم هادیان؛ حجت پارسا