تخمین تابع تقاضا برای گوشت قرمز در ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان

چکیده

    در این مقاله تابع تقاضای گوشت قرمز در ایران طی دوره‌ی زمانی  1356 - 1382 و مدل خود توزیع با وقفه های گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که گوشت قرمز در کوتاه مدت نسبت به تغییرات قیمت، کالایی باکشش و در بلند مدت کالایی کم کشش است. ضریب کشش درآمدی گوشت قرمز بیان کننده‌ی آن است که گوشت قرمز  هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت یک کالای ضروری است؛ اما تقاضا برای آن در بلند مدت نسبت به تغییر درآمد از حساسیت بیشتری برخوردار است. ضریب کشش متقاطع گوشت قرمز و گوشت سفید (مرغ و ماهی) از جانشین بودن این دو کالا حکایت دارد؛ این جانشینی در بلند مدت شدیدتر از کوتاه مدت است. نتایج هم‌چنین نشان داد که 58 درصد از عدم تعادل یک دوره در تقاضای گوشت قرمز، در دوره‌ی بعد تعدیل می شود، به طوری که ایجاد یک تغییر در متغیّرهای برونزای تأثیر گذار بر تقاضای گوشت قرمز، تا دو سال اثر خود را بر تقاضا برای گوشت قرمز در اقتصاد ایران نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها