دوره و شماره: دوره 7.1، شماره 26، آذر 1386، صفحه 13-154 

علمی

1. آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران

صفحه 13-44

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ علیرضا رضایی‌بختیار


3. تخمین تابع تقاضا برای گوشت قرمز در ایران

صفحه 63-82

منصور زراء ن‍ژاد؛ مسعود سعادت مهر


4. بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)

صفحه 83-110

سید کمیل طیبی؛ روح اله بابکی؛ امیر جباری


6. اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1350– 1382

صفحه 135-154

زهرا (میلا) علمی؛ امیر جمشید نژاد