بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

     امروزه گردشگری، یکی از بزرگ‌ترین بخش­های اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می­رود. گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می‌تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد.
     با توجه به تجربه‌ی موفق بسیاری از کشورها در زمینه‌ی رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه‌ی اقتصادی ، این مقاله به بررسی رابطه‌ی گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی علّی  گرنجری  طی سال‌های1338-1383 می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ی علّی بین گردشگری و رشد اقتصادی ایران، یک رابطه‌ی علّی دوطرفه است و بین این دو متغیّر، یک تعادل بلند مدت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها