بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده‌ی OECD

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

مطالعه‌ی حاضر به بررسی آثار دو طرفه‌ی نوسانات قیمت سبد نفتی اوپک و رشد اقتصادی هفت کشور عمده‌ی OECD یعنی آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن طی سال‌های1980- 2005 می‌پردازد. الگوی مورد استفاده، خودبازگشت برداری (VAR)  و داده‌ها به صورت فصلی است. نتایج به‌دست آمده از آزمون همگرایی بلندمدت، توابع واکنش به ضربه، تجزیه‌ی واریانس و آزمون علیّت گرنجری نشان می‌دهد که اثر تغییر قیمت سبد نفتی اوپک بر سطح تولید ناخالص داخلی واقعی این کشورها، محدود به کوتاه‌مدت است. به علاوه، جهت علیت یک طرفه و از نرخ رشد قیمت سبد نفتی اوپک به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هر یک از این کشورهاست. هم‌چنین ذخیره‌سازی نفت از طرف کشورهای OECD، اثری منفی بر قیمت سبد نفتی اوپک و اثری مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها در قبال شوک‌های قیمتی نفت دارد.

کلیدواژه‌ها