ارتباط نسبت های سودآوری تعدیل شده بر اساس تورم با نرخ بازده سهام شرکت های صنعت تصفیه‌ی نفت و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره‌ی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

   تورم یکی از پدیده های اجتماعی برخی از کشورهاست . مشکل تورم در کشور سبب شده است که صورت های مالی شرکت ها بعضی واقعیت ها را به درستی منعکس نکنند به طوری که بخش قابل توجهی از سود شرکت ها ناشی از تورم است . تحقیق حاضر در همین زمینه به بررسی رابطه بین نرخ بازده سهام با نسبت های سودآوری تعدیل شده بر اساس شاخص سطح عمومی قیمت ها پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مالی شرکت‌ها از ترازنامه و صورت سودوزیان آن ها برای چهار سال‌متوالی (81 - 84 ) جمع آوری‌و پس از تعدیل بر اساس شاخص قیمت‌ها ارتباط آن با بازده سهام سنجیده شد.
    روش آماری در این تحقیق ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی چند متغیّره (پانل)  بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews  صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد ارتباط معنی داری بین نسبت های سودآوری تعدیل شده بر اساس شاخص سطح عمومی قیمت ها و نرخ بازده سهام در شرکت های صنعت نفت و پتروشیمی برای سال های 81 تا 84 وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها