ارزیابی ویژگی‌های انواع سیستم‌های پرداخت الکترونیک از دیدگاه کاربران ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد بانک ملی مرکزی

چکیده

هدف مقاله ارزیابی ویژگی‌های سیستم‌های پرداخت الکترونیک همچون ایمنی، قابلیت ردگیری، گمنامی، استفاده‌ی آن‌لاین، میزان هزینه، قابلیت اعتماد و ... از دیدگاه کاربران ایرانی است. ، بررسی این موضوع به منظور طراحی و ایجاد سیستم‌های پرداخت الکترونیک مناسب امری ضروری است. تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد نیازمند زیرساخت‌های اصلی مانند سیستم‌های پرداخت الکترونیک جدید است و توسعه‌ی آن نیز در گرو پیشرفت چنین بسترهایی می‌باشد. برای آگاهی از نگرش کاربران نسبت به سیستم‌های پرداخت الکترونیک، پرسشنامه‌ای استاندارد در خصوص ویژگی انواع کارت‌های اعتباری، هوشمند، بدهی، چک الکترونیک و وجه نقد الکترونیکی استفاده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات از 384 کاربر و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزارSPSS نشان داد که از دیدگاه کاربران ایرانی، امنیت و اعتماد از مهم‌ترین ویژگی‌ها و قابلیت تبدیل و ردگیری از کم‌ اهمیت‌ترین ویژگی‌های سیستم‌های پرداخت الکترونیک است. ویژگی‌هایی که توسط کاربران مختلف برای سیستم پرداخت الکترونیک مشخص می‌گردد، علاوه بر آن‌که برای طراحی سیستم‌‌های جدید مهم تلقی می‌گردد باعث مقبولیت آن در میان کاربران نیز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها